ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สพม.35 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนกิ่วลมวิทยา โดยมีนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ และโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โดยมีนายสุทิน คงสนุ่น และคณะครูให้การต้อนรับ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการฯ ได้มอบแนวทางที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่งการมายังผู้บริหารสถานศึกษา คือ ให้ผู้บริหารยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน และเคารพธงชาติพร้อมนักเรียนในตอนเช้า, ให้โรงเรียนยึดแนวคิดตามโครงการพระราชดำริ การบริหารราชการแบบพอเพียง รัชกาลที่ 9 อาทิ แนวคิดระเบิดจากภายใน ทำอย่างไรให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสาไม่หวังประโยชน์ผลตอบแทนใดๆ จัดการเรียนการสอนเรื่องความซื่อสัตว์ โปร่งใส เรื่องสุดท้ายขอฝากเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะให้ความใส่ใจเรื่องชู้สาว ของมึนเมา และเน้นการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหา ท้ายนี้ขอชื่นชม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ที่มีผล O-Net สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ