ร.ร.เวียงตาลพิทยาคม เข้ารับการ กำกับ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และสำรวจสิ่งก่อสร้างความปลอดภัยของอาคารสถานที่ต่าง ๆ นำโดย ศน.ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม