สพม.35 ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร ร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35
การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING จัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกดลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการโดยนายไชวัฒน์ อนุตระกูลชัย พิธีกร โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรม เนื้อหาการอบรมฯ ประกอบด้วย หัวข้อ “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย” “การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา” “การจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา” และ “บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพ” หลังการอบรม ให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

ชมภาพกิจกรรม ได้ที่ FB สพม สามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน
อริญา วงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ-รายงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/ เจ้าของกิจกรรม