ค่ายคุณธรรม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.35

ค่ายคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยใช้โครงงานคุณธรรม โดยคณะวิทยากรอาสามูลนิธิยุวพัฒน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดำเนินโครงการค่ายคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยใช้โครงงานคุณธรรม มีคณะวิทยากรอาสา จากมูลนิธิยุวพัฒน์

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรมฯ นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาเป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โดยใช้โครงงานคุณธรรม ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ชมข่าว สพฐ ได้ที่นี่
ชมข่าว FB สพมสามสิบห้า

พีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ