48 ปีเวียงเจดีย์วิทยาเกมส์

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “48 ปีเวียงเจดีย์เกมส์” ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากล่าวรายงาน
กิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยรักการออกกำลังกายและห่างไกลจากยาเสพติด
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ