เตรียมความพร้อมและรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชุมบุคลากร ในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมและการรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงาน ณ ห้องประชุมกู่คำ สพม.35 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ชมภาพกิจกรรม FB สพมสามสิบห้า

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิติกร-กฎหมาย/เจ้าของโครงการ