จันทร์, 27 เมษายน 2558 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 37
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

สพม.เขต ๓๕ รับสมัคร อ.ก.ค.ศ. ๒๗ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน...คณะครูและบุคลากร สพม.เขต ๓๕ ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.สพม.เขต ๓๕ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์จัดสรรที่เรียน ม.๑ สพม.เขต ๓๕ กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งข้าราชการครูฯติดต่อรับวุฒิบัตร"อบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม" กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งข้าราชการครูฯติดต่อรับวุฒิบัตร"โครงการพัฒนาคุณภาพครูฯโดยใชัเทคโนโลยีสารสนเทศ" กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูฯ(ครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 13 กลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระบบ Data Management Center กลุ่มนโยบายและแผน
ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน
การขยายเวลาการคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใตโครงการการกศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวติแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มบริหารงานบุคคล
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในการสมัครสอบครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

สพม.เขต ๓๕ รดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ

วชิรป่าวางร่วมงานวันกตัญญูและดำหัวปี๋ใหม่ "ผู้ทรงคุณูปการ" โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน

สพม.เขต ๓๕ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย

วชิรป่าซาง ร่วมกิจกรรมชุมชนตำบลนครเจดีย์

สพม.เขต ๓๕ จัดสัมมนาองค์คณะบุคคล ๓ องค์คณะ

งานรื่นเริงสงกรานต์ เวียงตาลพิทยาคม
อ่านทั้งหมด..


 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
ดวงจันทร์  บานทรงกิจ วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง
นางทิวาพร   ชุติกุลประสิทธิ์ นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง
เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ
ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ นงนุช จิตตาผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558

นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์ รับโล่ห์รางวัลผู้บริหารโรงเรียนมัธยมได้อย่างมีคุณภาพยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จาก ส.บ.ม.ท.

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ (OBEC AWARD)

สบปราบพิทยาคม รับการติดตามผลจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูสบปราบพิทยาคม ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย

สุดยอดครูภาษาอังกฤษ รับคัดเลือกไปศึกษา ณ University of Cambridge

แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับโล่เชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 ปี 2558
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีนักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือ

นางสาวเกตน์สิรี สุนันต๊ะ “เพชรวชิรป่าซาง” ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิออยสก้าศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชนะเลิศ ระดับประเทศ(ระดับชาติ) การแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)

ยินดีกับลูกสบปราบพิทยาคม ทุกคน
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปลี่ยน เบอร์โทร โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สมุดโทรศัพท์ฺ สพม.เขต 35 ปี 2558 กลุ่มงานอำนวยการ
สพม.เขต ๓๕ รับสมัคร อ.ก.ค.ศ. เขต ๓๕ ระหว่าง ๒๗ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
ขอความกรุณา ช่วยโหวตเป็นกำลังใจ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 5 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการอมรบพัฒนาผลงานวิชาการของข้าราชการครูฯสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนอบรมวิจัย วัดและประเมินผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟรี กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญประกวดวรรณกรรมเยาวชน "อ่านเปลี่ยนชีวิต...ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน" กลุ่มงานอำนวยการ
แข่งขันหุ่นยนต์ WRG Thailand Championship 2015 กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเกาหลีศึกษาสำหรับนักวิชาการและบุคคลทั่วไปในประเทศไทย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ(สัญชาติฟิลิปปินส์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ(สัญชาติฟิลิปปินส์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปี พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
การขยายเวลาการคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใตโครงการการกศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวติแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ร.ร.เกาะคาวิทยาคม กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูฟิสิกส์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ประชาสัมพันธ์"โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนฯ" กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชวน ร่วมโครงการ "PTT Indpiration ๔ ปตท.สร้าางแรงบันดาลใจให้เยาวชน กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนครูวิทย์ร่วมโครงการครูวิทย์ดีเด่น ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
เชิญประกวดส่งผลงานประกวด โครงการรักชาติให้ถูกทาง ป.ป.ช. กลุ่มงานอำนวยการ
ขอความกรุณา ช่วยโหวตเป็นกำลังใจ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 5 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร่วมกิจกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญประกวดภาพ คลิปวีดีโอ ปตท. กลุ่มงานอำนวยการ
ทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มงานอำนวยการ
สมุดโทรศัพท์ สพม.เขต 35 ปี 2558 กลุ่มงานอำนวยการ
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระบบ Data Management Center กลุ่มนโยบายและแผน
ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน
รูปรับเกียรติบัตร ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ดีศรีหริภุญชัย 2557 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
เชิญชวนโรงเรียนคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นฯ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ จังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ครูเคมี นักเรียน ม.ปลายที่เรียนวิชาเคมี กรอกข้อมูล กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน 17 โรง, โรงเรียนนาทรายวิทยาคม, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 15 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย สมป. โรงเรียนจักรคำคณาทร
คัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง, ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน โรงเรียนป่าซาง
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 15 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เชิญชวนสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
สพม.เขต ๓๕ รับสมัคร ย้ายศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานอำนวยการ
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนป่าซาง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย สพม.เขต ๓๕ กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประกาศผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างสอนวิชานาฎศิลป์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูฟิสิกส์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษจำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูอัตราจ้างจำนวน ๓ อัตรา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ทุ่งหัวช้างพิทยาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รับสมัครครูคณิตศาสตร์ และศิลปศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ปรกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้า โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักนักเรียน (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เอกสารประกอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3/2558 การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./55-ข (ในแผ่นดินไหว) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference :TOR โรงการก่อสร้างอาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/55-ข (ในแผ่นดินไหว) ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏบัติการห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๙ รายการ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหาร ๑๐๐/๒๗ อาคารเรียน ๒๑๖ ค และอาคารเรียน ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
เมืองปานพัฒนวิทย์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครูแบบ 207 และโรงอาหารแบบสร้างเอง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศงานจ้างและเอกสารสอบราคาจ้างซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ตึกปิ่นไผทกาญจนาภิเษก งานหลังคาคลุมดาดฟ้า จำนวน 1 งานประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก,ข,ค โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<เมษายน 2558>
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม สามสิบห้า