ศุกร์, 22 สิงหาคม 2557 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 68
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาครูฯ ด้านวัดผล กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลเพื่อรับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ และประกอบการชี้แจง(จัดสรรคอมพิวเตอร์) กลุ่มนโยบายและแผน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูฯที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งแก้ไขกำหนดการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์ ด้านวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ (เครื่องคอมพิวเตอร์) และประกอบการชี้แจง กลุ่มนโยบายและแผน
แบบฟอร์มการจัดเก็บเข้อมูลเพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลเพื่อรับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ และประกอบการชี้แจง กลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งให้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสังกัดทุกท่าน เข้ามากรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงาน 4 ด้าน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

๑ ความภาคภูมิใจ ครอบครัว สพม. เขต ๓๕

วชิรป่าซางรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากต้นสังกัด

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน..

โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร

สบจางวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ติดตามโครงการโรงเรียนในฝัน
อ่านทั้งหมด..
 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ
ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ นงนุช จิตตา
นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนวชิรป่าซาง ปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

ผลงานของนางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

แนะนำ นายประยูร ชาติชำนาญ ผอ.โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

ผลงาน นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รอง.ผอ. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ขอแสดงความยินดี นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปถมาภรณ์มงกุฎไทย
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

ครูโรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2557

นางสนธิยา ชัยวุฒิ ชนะเลิศระดับประเทศ

ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS

ครูจักรคำฯ เข้ารับการประเมินคัดเลือกครูผู้สอน ให้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทย 24 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

ลูกสนคนเก่ง คว้ารองแชมป์ นานาชาติ โครงงานวิทย์ฯ

TO BE NUMBER ONE ระดับชาติ เถินวิทยา

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเถินวิทยา ชนะเลิศระดับประเทศ

สิทธิศักดิ์ บุญมา รับพระราชทานโล่รางวัลเรียงความทูบีนัมเบอร์วัน
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมบริจาค ให้นักเรียนพิการ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน น้อง ๆ ส่งผลงานภาพวาดประกวด ในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน" กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟสัมพันธ์ ส.บ.ม.ลำปาง ครั้งที่ ๕” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
วันแม่แห่งชาติ 2557 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
สทศ. บริการทดสอบสมรรถนะครูด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนสัมมนาและศึกษาดูงาน สพป.สุรินทร์ เขต ๑ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนนักเรียนทดสอบภาษาอังกฤษ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย รับสมัคร นักศึกษา ม. ๑ กลุ่มงานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยเนชั่น รับสมัครบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดวรรณกรรมรามคำแหง ปี ๒๕๕๗ กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่และสถานที่จัดประกวดวงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดบทความชิงเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนสถานศึกษาจังหวัดลำพูน ประกวดวาดภาพบนกำแพงโรงเรียนหรือผนังอาคารสถานศึกษา ชิงเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญประกวด STI Thailand Award 2015 กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมการศึกษา ปี ๒๕๕๗ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนกัลยา (ทุกโรง) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.35 (ลำปาง) ทุกโรง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน โรงเรียนป่าซาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ / เวียงตาลพิทยาคม / ปงแสนทองวิทยา /ห้างฉัตรวิทยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี / โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา/ โรงเรียนแม่สันวิทยา/ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร/ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูนทุกโรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีวิชัย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ วันที่ 28 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนทุกโรง (๑๕ โรงเรียน) โรงเรียนนาทรายวิทยาคม,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน,โรงเรียนป่าซาง,โรงเรียนวชิรป่าซาง,น้ำดิบวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
2. ประกาศกลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
1.ประกาศกลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 (กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ผอ.รร.มัธยมศึกษาทุกโรงในจังหวัดลำพูน) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
เชิญครูต่างชาติเข้าร่วมประชุม(ผอ.รร.มัธยมศึกษาทุกโรงในจังหวัดลำพูน) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
แบบฟอร์มการจัดเก็บเพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน
เลื่อนการจัดกิจกรรม "2557 เด็กไทย ล้ำหน้าในอาเซียน" โรงเรียนจักรคำคณาทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ ทุกโรง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ ทุกโรง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ประธานกลุ่ม รร.บุญวาทย์/ กลุ่ม รร.กัลยา/ รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
โรงเรียนเมืองมายวิทยา รับพนักงานราชการเอกภาษาไทย กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรับสมัตรพนักงานราชการ โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
ประกาศรับสมัครอัตราจ้างดนตรี(สาขาวิชาเอกดนตรีดุริยางค์ศิลป์) และัประกาศรับสมัครยามรักษาการณ์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวงานธุรการโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง โรงเรียนแม่สันวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียกผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรับสมัครคนขับรถยนต์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้คนสวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ประกาศโรงเรียนแม่ตืนวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ และจิตวิทยาฯ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศผลการคัดเลือกครูชาวต่างประเทศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูภาษาไทย) โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม กลุ่มงานอำนวยการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศสอบราคา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่อง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เปิดรับซองเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 57 รายการ ประจำปีงบประมาณ2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนสมบูรณ์แบบ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดนตรี โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ 318ล./38 (พิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนกิ่วลมวิทยาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน AseanSchoolOnline โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ประกาศสอบราคารซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเีรียนการสอน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน AseanSchoolOnline โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<สิงหาคม 2557>
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail :