พฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2557 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 33
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่น ๔ รอบ ๓ สพม.เขต ๓๕ กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนไทย" กลุ่มบริหารงานบุคคล
สอบสัมภาษณ์ โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุ่น รุ่น ๔ รอบ ๓ กลุ่มงานอำนวยการ
ด่วน...แจังโรงเรียนที่ยังไม่ไม่ส่งข้อมูลการประเมินบริหารจัดการโรงเรียนมัธยม ปี ๒๕๕๖ ทราบ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ ๑ ทุน ๑ อำเภอ รุ่น ๓ รอบ ๔ กลุ่มงานอำนวยการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
E-office สพม. เขต 35 เกิดขัดข้อง ขอให้โรงเรียน ดาวน์โหลดหนังสือในช่องทาง E-Loader ไป ก่อน กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์....การแข่งขันเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ กลุ่มงานอำนวยการ
อบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
แจ้งด่วน ที่สุด !!!! เร่งรัดและรายงานข้อมูล ตาม ศธ.04265/2285 ลงวันที่ 23 มิ.ย.57 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วชิรป่าซางรับการประเมิน

ตรวจเยี่ยมโครงการยุวชนรักษาดินแดน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศึกษาดูงาน

มอบทุนการศึกษา
อ่านทั้งหมด..
 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ นงนุช จิตตา
นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนวชิรป่าซาง ปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ยุพิน กมลวิจิตร สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
บัญญัติ ปัญญาคำ ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง ชนาภานิษฐ์ สุวรรณศิริคำผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

แนะนำ นายประยูร ชาติชำนาญ ผอ.โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

ผลงาน นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รอง.ผอ. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ขอแสดงความยินดี นายใจชาย ปัณนะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปถมาภรณ์มงกุฎไทย

ลำปางกัลยาณีคว้ารางวัล ห้องสมุดพระราชทานดีเด่น ระดับประเทศ
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

นางสนธิยา ชัยวุฒิ ชนะเลิศระดับประเทศ

ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS

ครูจักรคำฯ เข้ารับการประเมินคัดเลือกครูผู้สอน ให้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทย 24 มิถุนายน 2557

ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศการบริหารจัดการระบบนิเวศ
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

TO BE NUMBER ONE ระดับชาติ เถินวิทยา

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเถินวิทยา ชนะเลิศระดับประเทศ

สิทธิศักดิ์ บุญมา รับพระราชทานโล่รางวัลเรียงความทูบีนัมเบอร์วัน

นักเรียนจักรคำฯ คว้าราววัลชนะเลิศ 3 รางวัลรวด ในการแข่งขันกีฬาภาค 5 ครั้งที่ 43 เมืองแพร่เกมส์
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนสถานศึกษา ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญประกวดกลอนสะท้อนความปรองดองเพื่อนร่วมชาติ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สพม. เขต ๓๕ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญครูคณิตศาสตร์อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับการสร้างนวัตกรรม กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก กลุ่มงานอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ สพม. เขต ๓๕ กลุ่มงานอำนวยการ
ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา กลุ่มงานอำนวยการ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน รอบการย้าย 1-15 สิงหาคม 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
จัดสรรเงินช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วยเหลือราชการ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนแข่งขันตอบปัญหา และกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ กับธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มงานอำนวยการ
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การเรียนการสอน ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาจัดกิจกรรมถวายจำนำเทียนพรรษา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
เชิญชวนฝึกอบรมเทคนิคการทำงานดี มีประสิทธิภาพ ด้วย Mind Map กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๗ กลุ่มงานอำนวยการ
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เชิญชวน น้อง ม.๕ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอำนวยการ
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี ๒๕๕๘- ๒๕๕๙ กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนกัลยา (ทุกโรง) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน (17 โรงเรียน) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน (17 โรง) โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
เรีียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา, เมืองมายวิทยา, กิ่วลมวิทยา, ประชารัฐธรรมคุณ, ประชาราชวิทยา, แม่เมาะวิทยา, สบจางวิทยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน (๑๗ โรงเรียน) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน (17 โรง) โรงเรียนป่าซาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินบุรินทร์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน (17 โรงเรียน) โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน,โรงเรียนป่าซาง,โรงเรียนวชิรป่าซาง,น้ำดิบวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีวิชัย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เฉพาะกลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง (ตามรายชื่อดังแนบ 20 โรง) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง, โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา, โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม, โรงเรียนแม่ตืนวิทยา, โรงเรียนนาทรายวิทยาคม, โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน (17 โรงเรียน) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ขอเพิ่มเติมรายชื่อที่อยู่ e-mail และเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์สาระการเรียนรู้ จังหวัดลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร
เฉพาะกลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวงานธุรการโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง โรงเรียนแม่สันวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียกผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรับสมัครคนขับรถยนต์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้คนสวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ประกาศโรงเรียนแม่ตืนวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ และจิตวิทยาฯ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศผลการคัดเลือกครูชาวต่างประเทศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูภาษาไทย) โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูชีววิทยา) โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และแนะแนว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่อง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เปิดรับซองเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 57 รายการ ประจำปีงบประมาณ2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนสมบูรณ์แบบ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดนตรี โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ 318ล./38 (พิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนกิ่วลมวิทยาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน AseanSchoolOnline โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ประกาศสอบราคารซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเีรียนการสอน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน AseanSchoolOnline โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
โรงเรียนเถินวิทยาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ค. งานโครงสร้าง/เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเปลี่ยนฝ้า โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียน แม่เมาะวิทยา มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างน้ำประปาชุมชนในโรงเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนเถินวิทยา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./38 (พิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน งบอุดหนุน ประจำปี 2556 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<กรกฎาคม 2557>
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail :