พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2558 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 40
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในการสมัครสอบครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดรายงานการรับนักเรียนให้ สพม. 35 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย(เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ:การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งรายชื่อ นักเรียนที่ทำคะแนน O-net ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็มในรายวิชา ด่วน กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อ ติดต่อรับเกียรติบัตร Coaching and Mentoring ของ ม.ราชภัฏลำปาง กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือ การนับตัวข้าราชการฯเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด เพิ่มเติมประกาศรายผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นพิเศษหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สพม.เขต ๓๕ ประชุม กต.ปน.

สพม.เขต ๓๕ มอบประกาศนียบัตร นักเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

วชิรป่าซางร่วมสืบฮีตสานฮอยปอยลูกแก้ว และบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อนฯ

วชิรป่าซาง อบรม"google education"

ครอบครัว สพม.เขต ๓๕ ประชุม กพท.
อ่านทั้งหมด..


 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
ดวงจันทร์  บานทรงกิจ วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง
นางทิวาพร   ชุติกุลประสิทธิ์ นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง
เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ
ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ นงนุช จิตตาผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558

นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์ รับโล่ห์รางวัลผู้บริหารโรงเรียนมัธยมได้อย่างมีคุณภาพยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จาก ส.บ.ม.ท.

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ (OBEC AWARD)

สบปราบพิทยาคม รับการติดตามผลจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูสบปราบพิทยาคม ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย

สุดยอดครูภาษาอังกฤษ รับคัดเลือกไปศึกษา ณ University of Cambridge

แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับโล่เชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 ปี 2558
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีนักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือ

นางสาวเกตน์สิรี สุนันต๊ะ “เพชรวชิรป่าซาง” ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิออยสก้าศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชนะเลิศ ระดับประเทศ(ระดับชาติ) การแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)

ยินดีกับลูกสบปราบพิทยาคม ทุกคน
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์"โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนฯ" กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชวน ร่วมโครงการ "PTT Indpiration ๔ ปตท.สร้าางแรงบันดาลใจให้เยาวชน กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนครูวิทย์ร่วมโครงการครูวิทย์ดีเด่น ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย กลุ่มงานอำนวยการ
หลักเกณฑ์ การรับสมัคร คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ในเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
รับสมัครครูสัญชาติฟิลิปปินส์ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ Announced of Wangnua Wittaya School The Requirement of Filipino English Teacher โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เรื่อง ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาฟิสิกซ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในการสมัครสอบครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญร่วมบริจาคหนังสือ กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการรถจักรยานยนต์และจักรยาน สก.สค. กลุ่มงานอำนวยการ
สพฐ.ขอเชิญร่วมงานยิ้มใส ไหว้สวย สวัสดี 4 ภาค ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ห้ามขายหรือให้บริการสินค้า บารากู่ บารากูไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญร่วมโครงการ "นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕" กลุ่มงานอำนวยการ
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย(เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์เครือข่าย สทศ.ภาคเหนือตอนบน กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพัธ์ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 กลุ่มบริหารงานบุคคล
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน จำนวน ๙ ชุด และกระเบื้องลอนคู่ จำนวน ๒๐ ชุด โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ประชาสัมพนธ์ กำหนดการ "ปฐมนิเทศ การอบรมปฏิบัติการ พัฒนาผลงานสู่ วิทยฐานะ" กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน 17 โรง, โรงเรียนนาทรายวิทยาคม, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
รูปรับเกียรติบัตร ครูมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ดีศรีหริภุญชัย 2557 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
เชิญชวนโรงเรียนคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นฯ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ จังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ครูเคมี นักเรียน ม.ปลายที่เรียนวิชาเคมี กรอกข้อมูล กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน 17 โรง, โรงเรียนนาทรายวิทยาคม, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 15 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย สมป. โรงเรียนจักรคำคณาทร
คัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง, ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน โรงเรียนป่าซาง
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 15 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เชิญชวนสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน (17 โรงเรียน) โรงเรียนป่าซาง
ประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์โรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
คู่มือ การนับตัวข้าราชการฯเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 15 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรสู่ศตวรรษที่ ๒๑" โรงเรียนจักรคำคณาทร
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างแก้ไขข้อบังคับสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 15 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เชิญประชุมกำหนดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษจำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูอัตราจ้างจำนวน ๓ อัตรา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ทุ่งหัวช้างพิทยาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รับสมัครครูคณิตศาสตร์ และศิลปศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ทุ่งหัวช้างพิทยาคมประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาสังคม โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนสบจางวิทยา โรงเรียนสบจางวิทยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะโรงเรียนสบจางวิทยา โรงเรียนสบจางวิทยา
ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เรื่อง การรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา
โรงเรียนสบจางวิทยารับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนเอกวิชาสังคมศึกษาและเอกวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสบจางวิทยา
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ โรงเรียนวชิรป่าซาง
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติห้องเรียนMEP โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ประกาศผลสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
ปรกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้า โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักนักเรียน (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เอกสารประกอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3/2558 การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./55-ข (ในแผ่นดินไหว) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference :TOR โรงการก่อสร้างอาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/55-ข (ในแผ่นดินไหว) ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏบัติการห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๙ รายการ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหาร ๑๐๐/๒๗ อาคารเรียน ๒๑๖ ค และอาคารเรียน ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
เมืองปานพัฒนวิทย์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครูแบบ 207 และโรงอาหารแบบสร้างเอง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศงานจ้างและเอกสารสอบราคาจ้างซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ตึกปิ่นไผทกาญจนาภิเษก งานหลังคาคลุมดาดฟ้า จำนวน 1 งานประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก,ข,ค โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณห้องวิทยาศาสตร์ 14 รายการ 601,000 บาท โรงเรียนวังเหนือวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกงาน กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<เมษายน 2558>
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม สามสิบห้า