พุธ, 17 กันยายน 2557 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 30
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

แจ้งโรงเรียน ที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วม โครงการมุทิตาจิต ปี 57 กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งรับบัตรประกันสังคม (เฉพาะราย) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่12 ปี2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ชื่อ - สกุล ข้าราชการครูฯอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สิ้นปีงบประมาณ 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียน ดังต่อไปนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาครูฯ ด้านวัดผล กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลเพื่อรับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ และประกอบการชี้แจง(จัดสรรคอมพิวเตอร์) กลุ่มนโยบายและแผน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูฯที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

เยี่ยมอาการบาดเจ็บ นายฐิติกร แก้วปันกุล ผอ.โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

16 กันยา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสริมงามวิทยคม

สพม.เขต ๓๕ ร่วมงานสถาปนา ๔๒ ปี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

กระบวนการเรียนรู้ ประเพณีสลากภัทร

เถินวิทยา เข้ารับโล่รางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศปี ๒๕๕๗

บุญวาทย์ฯ คว้ารางวัลจากการประกวดสื่อฯ “สุขพอที่พ่อให้”
อ่านทั้งหมด..
 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ
ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ นงนุช จิตตา
นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนวชิรป่าซาง ปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง

ความภาคภูมิใจ สพม. เขต ๓๕

ผลงานของนางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

แนะนำ นายประยูร ชาติชำนาญ ผอ.โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1

ครูพิเชษฐ์ ใจปวน ครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับการคัดเลือกเป็น "ครูดีไม่มีอบายมุข" ระดับประเทศ

ครูโรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2557

นางสนธิยา ชัยวุฒิ ชนะเลิศระดับประเทศ
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

นายสุริยา เตชะลือ กับรางวัลนักเขียน นจวท

ลูกสนคนเก่ง คว้ารองแชมป์ นานาชาติ โครงงานวิทย์ฯ

TO BE NUMBER ONE ระดับชาติ เถินวิทยา

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเถินวิทยา ชนะเลิศระดับประเทศ
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดวาดภาพเนื่องในวันครู ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
โครงการ PTTEP Teenergy Camp กลุ่มงานอำนวยการ
ชมรมพนักงานส่วนราชการ สพม.เขต ๓๕ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญร่วมงานมุทิตาจิต โรงเรียนเถินวิทยา กลุ่มงานอำนวยการ
ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๗ สังกัดสพม. เขต ๓๕ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกวดวาดภาพ เนื่องในวันครู พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดบรรเลงดนตรีไทย รางวัล "ศรทอง" พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งตารางการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย.57 ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
โครงการค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ รักประชาธิปไตย ครั้งที่ ๕ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนซื้อ DVD ภาพยนตร์ ศรีธนญชัย 555+ กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งเปลี่ยนห้องจัดเลี้ยง งานมุทิตาจิตผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เชิญชวนซื้อเสื้อเชิ้ตลายมาสคอตกีฬา "หริภุญไชยเกมส์" กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ สอบคัดเลือกนักเรียน ม.๔ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาการสอบดนตรีในชั้นเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
ประชุมใหญ่สหกรณ์กรมสามัญลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฟษออนไลน์ด้วย EOL System กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกโครงการ PTT Inspirtion ๓ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดข้อเขียน คำขวัญ และบทร้อยกรองวันครู กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 15 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว พิธีเปิดป้ายโรงเรียน พิธีรับเข็มพระเกี้ยว และงานเลี้ยงฉลองพระเกี้ยว กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีวิชัย (ยกเว้นโรงเรียนนาทรายวิทยาคม) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เฉพาะกลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 15 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 35 (จังหวัดลำปาง ทุกโรง) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 17 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ด่วนที่สุด แบบลงทะเบียนคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินของแต่ละโรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ด่วนที่สุด แผนผังการแข่งขันทักษะวิชาการในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
แบบลงทะเบียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการฯ (จังหวัดลำพูน) โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มลำปาง 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ด่วนที่สุด เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน (๑๗ โรงเรียน) โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เรีียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี/ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร/ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา / โรงเรียนแม่เมาะวิทยา/ โรงเรียนแม่สันวิทยา/ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.35 (เฉพาะจังหวัดลำปาง) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนกัลยา / กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ 10 โรงเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี
แนวปฏิบัติการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 โรงเรียนจักรคำคณาทร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ / กลุ่มโรงเรียนกัลยา / โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง (เฉพาะจังหวัดลำปาง) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนเมืองมายวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 1 โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
รัับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเมืองมายวิทยา รับพนักงานราชการเอกภาษาไทย กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรับสมัครอัตราจ้างดนตรี(สาขาวิชาเอกดนตรีดุริยางค์ศิลป์) และัประกาศรับสมัครยามรักษาการณ์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวงานธุรการโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง โรงเรียนแม่สันวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียกผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรับสมัครคนขับรถยนต์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้คนสวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม กลุ่มงานอำนวยการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศสอบราคา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่อง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เปิดรับซองเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 57 รายการ ประจำปีงบประมาณ2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนสมบูรณ์แบบ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดนตรี โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ 318ล./38 (พิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนกิ่วลมวิทยาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน AseanSchoolOnline โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<กันยายน 2557>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม สามสิบห้า