จันทร์, 02 มีนาคม 2558 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 83
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษาเขต 35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้ง ครูภาษาอังกฤษในสังกัด สพม.35 จังหวัดลำปาง ให้ยืนยันการเข้าอบรม interactive teaching ของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ประกาศ: บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพม.35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขยายระยะเวลาการรับสมัครกิจกรรมแลกเปลี่ยน ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียนระหว่าง สพฐ และ IES ประเทศออสเตรเลีย กลุ่มบริหารงานบุคคล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ สพม.เขต 35 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึัน กลุ่มบริหารงานบุคคล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระเบียบการเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประการศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 35 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จบหลักสูตรและอำลาสถาบัน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาทศึกษาดูงาน

วันดอกไม้บาน แม่เมาะวิทยา

ทุ่งหัวช้างพิทยาคม จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

นักเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชนะเลิศ ระดับประเทศ(ระดับชาติ) การแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)

นักเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ส่งมอบเงิน ๔๐,๐๐๐ คืนเจ้าของ
อ่านทั้งหมด..


 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ
ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ นงนุช จิตตา
วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง ปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

ลำปางกัลยาณีสร้างชื่อ คว้ารางวัลยอดเยี่ยมสถานศึกษาจัดการแนะแนวดีเด่น ระดับประเทศ

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "เชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก" ประจำปี ๒๕๕๗

นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิตัน รับรางวัล "คุรุคุณธรรม" เข็มทอง
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับโล่เชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 ปี 2558

แสดงความยินดีกับ นางสรัญญา เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ ครูดีไม่มีอบายมุข ” ประจำปี ๒๕๕๘(รุ่นที่ ๔)

แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ ครูดีไม่มีอบายมุข ” ประจำปี ๒๕๕๘(รุ่นที่ ๔)

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ ได้รับ เกียรติบัตรและโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแผนการเรียนการสอนการบริหารจัดการน้ำโรงเรียนต้นแบบสำหรับอาจารย์ ในโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำ(Water Gang)
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

ยินดีกับลูกสบปราบพิทยาคม ทุกคน

นักเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เก็บเงินได้ ๔๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ ตามหาเจ้าของ

นักเรียนลำปางกัลยาณีคว้าแชมป์ ประกวดหนังสั้น ระดับประเทศ

ธีรกานท์ฯชนะเลิศ 3 เหรียญทอง งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 64
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ จ.นนทบุรี กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งเบาะแสยาเสพติด กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งเบาะแสยาเสพติด กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดชุดการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเพศศึกษา กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษามัธยมศึกษาเขต 35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ: บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพม.35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และประชุมวิชาการ เรื่อง 60 ปี สมาคมห้องสมุะประเทศไทย กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งการไปราชการของบุคลากร สพม.35 ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
แจ้งโหลด หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ โรงเรียนวชิรป่าซาง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงและจเรตำรวจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียนผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.35 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา กลุ่มงานอำนวยการ
เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ตึกปิ่นไผทกาญจนาภิเษก งานหลังคาคลุมดาดฟ้า จำนวน 1 งานประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ตึกปิ่นไผทกาญจนาภิเษก งานหลังคาคลุมดาดฟ้า จำนวน 1 งานประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
แจ้ง โหลดคำสั่ง โรงเรียนขนาดเล็ก ได้ที่นี่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รอง.ผอ.สถานศึกษา สพม.เขต ๓๕ กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม , วชิรป่าซาง , ป่าซาง , ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , บ้านแป้นพิทยาคม , ราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน โรงเรียนป่าซาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เชิญชวนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. กับกระทรวงศึกษาธิการรัฐแวนคูเวอร์ กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน โรงเรียนป่าซาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เชิญประชุม โรงเรียนจักรคำคณาทร
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน " กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสู่อาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ " โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน (๑๗ โรง) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่มีครูสอนเคมีตอบแบบสอบถามงานวิจัย กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษี กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
การขอรับน้ำกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์วันวิชาการ เปิดบ้านอาเซียน” โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง, ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง, ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม , ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน โรงเรียนป่าซาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประชาสัมพันธ์โครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 17 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ โรงเรียนวชิรป่าซาง
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติห้องเรียนMEP โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ประกาศผลสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค้ดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัั่วคราวรายเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่าง สพป.น่าน เขต ๑ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร สพป.ตาก เขต ๒ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างฟิสิกส์ กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3/2558 การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./55-ข (ในแผ่นดินไหว) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference :TOR โรงการก่อสร้างอาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/55-ข (ในแผ่นดินไหว) ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏบัติการห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๙ รายการ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหาร ๑๐๐/๒๗ อาคารเรียน ๒๑๖ ค และอาคารเรียน ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
เมืองปานพัฒนวิทย์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครูแบบ 207 และโรงอาหารแบบสร้างเอง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศงานจ้างและเอกสารสอบราคาจ้างซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ตึกปิ่นไผทกาญจนาภิเษก งานหลังคาคลุมดาดฟ้า จำนวน 1 งานประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก,ข,ค โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณห้องวิทยาศาสตร์ 14 รายการ 601,000 บาท โรงเรียนวังเหนือวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกงาน กลุ่มงานอำนวยการ
แม่เมาะวิทยา สอบราคาครุภัณฑ์โรงเรียนในฝัน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา โรงเรียนวังเหนือวิทยา
สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ โรงเรียนในฝัน แม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<มีนาคม 2558>
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม สามสิบห้า