อังคาร, 02 กันยายน 2557 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 67
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่12 ปี2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ชื่อ - สกุล ข้าราชการครูฯอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สิ้นปีงบประมาณ 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียน ดังต่อไปนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งรับบัตรประกันสังคม (เฉพาะราย) กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาครูฯ ด้านวัดผล กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลเพื่อรับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ และประกอบการชี้แจง(จัดสรรคอมพิวเตอร์) กลุ่มนโยบายและแผน
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูฯที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งแก้ไขกำหนดการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์ ด้านวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

สพม. เขต ๓๕ ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเถินบุรินทร์

ธีรกานท์ฯ ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปี2557

กิ่วลมวิทยาร่วมกับสบจางวิทยา ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ป.พ.จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

แม่เมาะวิทยา ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อครูดีไม่มีอบายมุข สพม. เขต ๓๕..
อ่านทั้งหมด..
 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ
ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ นงนุช จิตตา
นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนวชิรป่าซาง ปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง

ความภาคภูมิใจ สพม. เขต ๓๕

ผลงานของนางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

แนะนำ นายประยูร ชาติชำนาญ ผอ.โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

ครูโรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2557

นางสนธิยา ชัยวุฒิ ชนะเลิศระดับประเทศ

ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS

ครูจักรคำฯ เข้ารับการประเมินคัดเลือกครูผู้สอน ให้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทย 24 มิถุนายน 2557
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

ลูกสนคนเก่ง คว้ารองแชมป์ นานาชาติ โครงงานวิทย์ฯ

TO BE NUMBER ONE ระดับชาติ เถินวิทยา

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเถินวิทยา ชนะเลิศระดับประเทศ

สิทธิศักดิ์ บุญมา รับพระราชทานโล่รางวัลเรียงความทูบีนัมเบอร์วัน
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฟษออนไลน์ด้วย EOL System กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกโครงการ PTT Inspirtion ๓ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดข้อเขียน คำขวัญ และบทร้อยกรองวันครู กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่12 ปี2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญครูสอนภาษา เข้าร่วมสัมมนา กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ กลุ่มงานอำนวยการ
การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนร่วมบริจาค ให้นักเรียนพิการ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน น้อง ๆ ส่งผลงานภาพวาดประกวด ในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน" กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟสัมพันธ์ ส.บ.ม.ลำปาง ครั้งที่ ๕” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
วันแม่แห่งชาติ 2557 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
สทศ. บริการทดสอบสมรรถนะครูด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนสัมมนาและศึกษาดูงาน สพป.สุรินทร์ เขต ๑ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนนักเรียนทดสอบภาษาอังกฤษ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย รับสมัคร นักศึกษา ม. ๑ กลุ่มงานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยเนชั่น รับสมัครบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการตัดสินจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพม.35(จ.ลำปาง) โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนกัลยา/กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ (ทุกโรง) โรงเรียนแม่สันวิทยา
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 17 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เรีียน ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบุญวาทย์ ทุกโรง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล "กอล์ฟสัมพันธ์ ส.บ.ม.ลำปาง ครั้งที่ 5" โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี/ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร / ห้างฉัตรวิทยา / แม่สันวิทยา / เวียงตาลพิทยาคม / แม่เมาะวิทยา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มกัลยา ทุกโรง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูนทุกโรง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนกัลยา / กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ (ทุกโรง) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ขอเชิญประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขันสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลำพูนทุกโรงเรียน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดลำพูนทุกโรงเรียน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ขอเชิญกรรมการตัดสินการแข่งขันสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประชุม โรงเรียนจักรคำคณาทร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนทุกโรง โรงเรียนป่าซาง
เรียน กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
รัับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเมืองมายวิทยา รับพนักงานราชการเอกภาษาไทย กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรับสมัครอัตราจ้างดนตรี(สาขาวิชาเอกดนตรีดุริยางค์ศิลป์) และัประกาศรับสมัครยามรักษาการณ์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต ๑ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวงานธุรการโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง โรงเรียนแม่สันวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียกผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรับสมัครคนขับรถยนต์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้คนสวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ประกาศโรงเรียนแม่ตืนวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ และจิตวิทยาฯ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศผลการคัดเลือกครูชาวต่างประเทศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม กลุ่มงานอำนวยการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศสอบราคา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่อง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เปิดรับซองเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 57 รายการ ประจำปีงบประมาณ2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนสมบูรณ์แบบ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดนตรี โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ 318ล./38 (พิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนกิ่วลมวิทยาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน AseanSchoolOnline โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ประกาศสอบราคารซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเีรียนการสอน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<กันยายน 2557>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม เขต 35