กลุ่มบริหารงานบุคคล

 
แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์
แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาครูฯ ด้านวัดผล
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูฯที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
แจ้งแก้ไขกำหนดการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์ ด้านวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาครูฯ ด้านบรรณารักษ์
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาครูฯ ด้านวัดผล
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนา เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนไทย"
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฯ
แจ้ง โรงเรียนเถินวิทยา ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (คศ.1)
ข้าราชการครูที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับเอกสารขอเครื่องราชฯชั้น รพจ.คืน เพื่อแก้ไข
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโตรงการพัฒนาข้าราชการครูฯทั้งระบบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ยีนยันข้อมูลข้าราชการครูฯจัดสรรเงินรางวัล ปี 2555
แจ้ง จนท. งานเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ โรงเรียนแม่สันวิทยา ให้ลงทะเบียนรับรหัสผ่านในระบบ CMSS
ประกาศ เรื่อง การจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มส่งเสริมฯ)
ประกาศ โครงการอบรมหลักสูตร กฏระเบียบการเงิน การคลัง และการบริหารงานพัสดุ สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน"
แจ้งพนักงานราชการ ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.35
แจ้งโรงเรียนที่ค้างส่งคำสั่ง ว.21 (เฉพาะ คศ.2)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ให้โรงเรียนดำเนินการนับตัวข้าราชการครู ที่มีตัวตนในระบบ CMSS ได้ตั้งแต่บัดนี้
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับรหัสผ่านในระบบ CMSS
ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน รอบการย้าย 1-15 สิงหาคม 2557
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การเรียนการสอน ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมเสมือนตริง (SUT Virtual Training) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายมือฝึกอบรมแบบเข้ม "โครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขึ้นต้น"รุ่นที่ 1
ผลการคัดเลือกครูเข้าร่วมโครงการ Thailand-Australia BRIDGE
การอบรมพัฒนาความรู้และทักษาะการวิจัยสู่การเลื่อนวิทยฐานะ
โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3 และคศ.4
การับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้ Infographis
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญฯลฯ
การย้ายฯ รอบ 1 - 15 ก.พ.2557
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และประชุมวิชาการฯ
แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่ม (ใน จ.ลำปาง)
แจ้งข้าราชการครูฯ ที่ได้รับรางวัล Obec Awards, ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ ติดต่อรับเกยรติบัตร
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ฯปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2557
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.เขต 35
สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.Obec Awards ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556
ข่าวอื่นๆ

ดาวน์โหลด

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แจ้งโรงเรียนวังเหนือวิทยา)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ขอเชิญวิทยากร (แจ้งโรงเรียนกิ่วลมวิทยา)
ตารางปรับเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตาม ว21
แจ้งโรงเรียนเวียงมอก โหลดเอกสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบคำขอ ปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิที่สูงขึ้น
เอกสารประกันสังคม
โปรแกรมเลื่องเงินเดือน ตุลาคม 2556
การสั่งซื้อเสื้อหนึ่งแสนครูดี ปี 2556
การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ข้าราชการครูฯในสังกัด สพม.35
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ( ป.ม.) ของข้าราชการครูเงินเดือนเต็มขั้นในระดับชำนาญการพิเศษ คศ.3
มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
เอกสารการขึ้นทะีเบียนผู้ประกันตน สำหรับลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.35
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ
ประกาศ สพม.35 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานลูกเสือในสพม.35
แจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.35
คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
แจ้งทุกโรงเรียน ในสังกัด สพม.35 สามารถโหลดตัวอย่างปริมาณงานของ ร.ร. ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาความต้องการครูฯ
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารการศึกษา
ข่าวอื่นๆ

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ schoolNet เว็บครูไทย เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ. กบข สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง สกสค.ลำปาง