ผลงานครู : อ.สุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ครูดีในดวงใจ ปี 2556

ข่าวโดย: นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
กลุ่มงานอำนวยการ
วันที่ :ศุกร์ 21 ธันวาคม 2555 12:17:26 จำนวนผู้อ่าน 5371

Rating: 5

ประวัติและผลงาน“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ข้อมูลส่วนตัว

               ชื่อ นางสุวิกาญจน์สิริ         นามสกุล พิจอมบุตร

               เกิดวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2508  อายุ 47 ปี    

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (วท..) สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูลำปาง

ตำแหน่งปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. 35 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52240  โทรศัพท์.(บ้าน) -  (โรงเรียน) 054-823117

               ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด  บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ บ้านแค่ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100   ( มือถือ)  089-5603505

 เกียรติบัตรและผลงานดีเด่น

        1.  เกียรติบัตรผลงานของนางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร ที่ได้รับรางวัล

          -  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 จากคุรุสภา

-  รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดหน่วยการเรียนรู้ จาก สพป. ลำปาง เขต 3

-  เกียรติบัตร ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนระดับภาคและระดับประเทศ

-  ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3 จาก สพท.ลำปาง เขต 3 ประจำปี 2552

-  รางวัลที่ 2 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น (หญิง) ระดับจังหวัด ประจำปี 2552

-  เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานได้รับพระราชทานป้ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2552

-  รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน สายครูปฏิบัติการสอน จากนิตยสารวิชาชีพสู่ความสำเร็จ เมื่อปี ..2550

-   รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย จาก สพท.ลำปาง เขต 3 ปี 2550

-   ครูผู้สอนดีเด่น ปี2550  ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จากสพท. ลำปาง เขต 3

          -   เป็นผู้ร่วมสร้างพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมของโรงเรียน“โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”

ของคุรุสภา ซึ่งได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี 2549

-  ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 เมื่อปี พ.. 2549

          -  รับรางวัลครูเกียรติยศ จากนิตยสารวิชาชีพสู่ความสำเร็จ เมื่อปี .. 2548

                -  เป็นครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม) ช่วงชั้นที่ 4 ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 เมื่อ 16 มกราคม พ.. 2548

                -  ได้รับรางวัล ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด (หญิง)  ประจำปี 2548

                -  ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ในระดับภาคเหนือ ประจำปี 2548

                -  ได้รับเกียรติบัตร การปฏิบัติหน้าที่ครูแกนนำวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตรกรรม) ปีการศึกษา 2546

                -  เกียรติบัตร เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ในสถานศึกษาที่ชนะการประกวด ระดับเขตตรวจราชการในการดำเนินงาน เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์ ปีการศึกษา 2546

-  ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปีการศึกษา 2542 ของอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

-  ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 2 สื่อการสอนประเภทสิ่งพิมพ์ ในการประกวดสื่อวิชาเกษตร จังหวัดน่าน ปี 2540

-  ชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนเกษตรกรรม (สิ่งประดิษฐ์) ประจำปี 2539 สามัญศึกษาจังหวัดน่าน

 2. เป็นครูสอนนักเรียน โดยเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและในงานต่างๆ ส่งผลให้นักเรียน

ได้รับรางวัลติดต่อกันดังนี้

                ระดับชาติ ปี 2554 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

-          รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3

-          รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.4-6         

ระดับชาติ ปี 2553 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 60 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

-          รางวัลเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.1-3

-          รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6

-          รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3

-          รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.4-6

ระดับชาติ ปี 2552 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

-          รางวัลระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ม.4-6

-          รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.4-6

         ระดับชาติ ปี 2551 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  “เก่งสร้างชาติ” ณ จังหวัดนนทบุรี

-          รางวัลระดับยอดเยี่ยม การจัดสวนถาดแบบชื้น ช่วงชั้นที่ 4

         ระดับภาคเหนือ ปี 2555 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่

-          รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3

-          รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.4-6             

ระดับภาคเหนือ ปี 2554 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ณ จังหวัดพิจิตร

-     รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ชั้น ม.1-3

-          รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.4-6

ระดับภาคเหนือ ปี 2553 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย

-    รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การจัดสวนแก้วระดับชั้น ม.1-3

 -    รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การจัดสวนแก้วระดับชั้น ม.4-6

 -    รางวัลเหรียญทองอันดับ1 การจัดสวนถาดแบบชื้นระดับชั้น ม.4-6

-     รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3

ระดับภาคเหนือ ปี 2552 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก

           -    รางวัลเหรียญทองอันดับ 1การจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับช่วงชั้นที่ 4

 -    รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การจัดสวนแก้ว ระดับช่วงชั้นที่ 4

 -    รางวัลเหรียญทอง การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับช่วงชั้นที่ 4

           -     รางวัลเหรียญทอง การจัดสวนถาดแบบชื้นระดับ ช่วงชั้นที่ 3

                ระดับจังหวัด ปี2555 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง ของมหาวิทยาลัยราชลำปาง

   -  รางวัลเหรียญทอง ในระดับ ชั้น ม.4-6 การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ

   -  รางวัลเหรียญเงิน ในระดับ ชั้น ม.1-3 การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ

                  -  รางวัลที่ 3 การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ ในระดับ นักเรียน –นักศึกษา ในงานวันเกษตร ครั้งที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชลำปาง

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ปี 2555           

-    รางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 1) การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-.3

-    รางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 1) การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-.6

-     รางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 3) การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-.3

          ระดับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง กลุ่มที่ 4 ปี 2554

           -   รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

           -   รางวัลเหรียญทอง (อันดับที่ 1) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น

-   รางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 1) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ปลาย

-   รางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 1) การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับ ม.ต้น

          -   รางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 1) การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับม.ปลาย

               

 แนะนำผ่านช่องทาง FB สพม. 35 ที่ http://www.facebook.com/#!/secondary35

 

    

 

                       

 

 

Comment !
ข่าวล่าสุด
เถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และบุคคลดีเด่นด้านการรักษาฟื้นฟูฯ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางพรนภัส เอื้อแท้ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารวมแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2558
ครูแจ้ห่มวิทยารับรางวัลครูภาษาไทยถิ่นดีเด่น
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคร่าวก้อมล้านนา
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูสบปราบพิทยาคม ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย
สุดยอดครูภาษาอังกฤษ รับคัดเลือกไปศึกษา ณ University of Cambridge
แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับโล่เชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 ปี 2558
แสดงความยินดีกับ นางสรัญญา เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ ครูดีไม่มีอบายมุข ” ประจำปี ๒๕๕๘(รุ่นที่ ๔)