ผลงานครู : รางวัลหนึ่งแสนครูดี

ข่าวโดย: นายบุญเทียม เทพปินตา
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
วันที่ :ศุกร์ 25 มกราคม 2556 13:18:41 จำนวนผู้อ่าน 631

Rating:

คุณครูมานิตย์  ขอทะเสน , คุณครูจรรยา  เสาร์คำ  ที่รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

“หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 เนื่องในโอกาสวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์/ภาพข่าว
Comment !
ข่าวล่าสุด
ครูโรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2557
นางสนธิยา ชัยวุฒิ ชนะเลิศระดับประเทศ
ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
ครูจักรคำฯ เข้ารับการประเมินคัดเลือกครูผู้สอน ให้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทย 24 มิถุนายน 2557
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศการบริหารจัดการระบบนิเวศ
นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้สร้างคุณงามความดี ชื่อเสียงเกียรติยศ ให้จังหวัดลำปาง
“ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ" ทุ่งกว๋าววิทยาคม สร้างชื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ. 2557
ครูธัญสุตา ณ ลำปาง ครูคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ชนะเลิศการประกวด EIS Computer Teacher Contest ระดับภาคเหนือ
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557
บทคัดย่อ ครูสมบูรณ์ สิทธิ์ตระกูล