ผลงานครู : รางวัลหนึ่งแสนครูดี

ข่าวโดย: นายบุญเทียม เทพปินตา
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
วันที่ :ศุกร์ 25 มกราคม 2556 13:18:41 จำนวนผู้อ่าน 691

Rating:

คุณครูมานิตย์  ขอทะเสน , คุณครูจรรยา  เสาร์คำ  ที่รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

“หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 เนื่องในโอกาสวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์/ภาพข่าว
Comment !
ข่าวล่าสุด
ขอแสดงความยินดีกับครูจันทกานต์ ดวงมาลา
ครูพิเชษฐ์ ใจปวน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "การประกวด INFOGRAPHICS AWARD 2014"
ครูวินัฎฐา นันตะสุข รางวัลด้านงานวิจัยการจัดการเรียนรวมดีเด่น
ครูวินัฎฐา นันตะสุข รางวัลการวิจัยดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
ครูโรงเรียนป่าซาง ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ครูพิเชษฐ์ ใจปวน ครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับการคัดเลือกเป็น "ครูดีไม่มีอบายมุข" ระดับประเทศ
นางสนธิยา ชัยวุฒิ ชนะเลิศระดับประเทศ
ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS
ครูจักรคำฯ เข้ารับการประเมินคัดเลือกครูผู้สอน ให้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทย 24 มิถุนายน 2557
ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาสู่คุณค่าเชิงนิเวศการบริหารจัดการระบบนิเวศ