โหลดเอกสาร e-Loader : ด่วนที่สุด 336 การสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ 28 ม.ค. 56

ข่าวโดย: ชุติชมกานต์ บุญทา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
วันที่ :จันทร์ 28 มกราคม 2556 10:35:48 จำนวนผู้อ่าน 511

Rating:
ทุกโรงเรียนในสังกัด
Comment !
ข่าวล่าสุด
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มศรีวิชัยทุกโรง (โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม,ธีรกานท์บ้านโฮ่ง,บ้านโฮ่งรัตนวิทยา,แม่ตืนวิทยา,เวียงเจดีย์วิทยา)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนจามเทวี
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดการอบรมปฏิบัติการฯ
เชิญร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เชิญร่วมแข่งขัน มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม จังหวัดลำปาง
เชิญร่วมประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ
เชิญชวนประกวด สปอต์ วิดีทัศน์ ชิงเงินรางวัล ๘๔,๐๐๐ บาท
เชิญร่วมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ ๖
เชิญชวนอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒ สพฐ.
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการคัดเิลือก ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น