ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : จัดแสดงผลงานโครงงานสิ่งแวดล้อม 40 โรงเรียนภาคเหนือที่เสด็จฯ

ข่าวโดย: นางอัญพัชร์ เรือนหล้า
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
วันที่ :จันทร์ 27 สิงหาคม 2555 12:05:03 จำนวนผู้อ่าน 745

Rating:

ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานประกวดโครงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายเยาวชน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งจัดขึ้น ที่โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยามีคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมงานกว่าพันคน

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดลำปาง ดำเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 และในปัจจุบันมีนายวสุธา  กำลังเก่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานศูนย์ นายบรรจง  วรรณสุริยะ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญเป็นเลขานุการศูนย์  ได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ในการเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการแสดงผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีนายสุวัฒน์  พรหมสุวรรณ ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงาน

           ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลุ่มจังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนและลำปาง และสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แพร่หลายและเกิดความยั่งยืน จุดเด่นของกิจกรรม นักเรียนในโรงเรียน สมาชิกเครือข่าย และโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย โดยมีโรงเรียนจากทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วมงาน 40โรง และโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปางอีก 12 โรง

นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  รวมคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน 

        สำหรับในภาคบ่ายผู้อำนวยการวสุธา  กำลังเก่ง เป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนผู้ชนะการประกวดโครงงานดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับเหรียญเงินและระดับเหรียญทอง ดังนี้

       ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร, บ้านแป้นพิทยาคม, จักรคำคณาทร เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  , ป่าซาง , บ้านโม่งหลวง , เสริมงามวิทยา  ,เทศบาล5  ,เกาะคาวิทยาคม, ไทยรัฐวิทยา99  ,ปายวิทยาคาร  และประชาราชประชานุเคราะห์21 

      ระดับเหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม , เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ,  ไทยรัฐวิทยา12(บ้านเอก) , บ้านต้นผึ้ง  ,เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  ,ทุ่งอุดมวิทยา  และห้องสอนศึกษา ( กิตติโชติ  จิตต์จริง –ภาพ อัญพัชร์  เรือนหล้า –ข่าว )

   

        

Comment !
ข่าวล่าสุด