ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : สพม. 35 จัดอบรมทำผลงานวิชาการฯ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ตาม ว 17/2552)

ข่าวโดย: นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
กลุ่มงานอำนวยการ
วันที่ :พุธ 29 สิงหาคม 2555 15:07:20 จำนวนผู้อ่าน 568

Rating: 5

สพม. 35 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ตาม ว 17/2552) ให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด 46 โรงเรียน จำนวน 180 คน ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนายกิติชัย วิจิตรสุนทร รอง.ผอ.สพม. 35 เป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้

                วัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ สามารถเขียนคำขอและเขียนรายงานการเสนอขอตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อทราบเทคนิคและวิธีการจัดทำผลงานทางวิชาการ ตลอดรวมถึงมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์คิดค้นวิจัย และนำผลไปใช้พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

                เนื้อหาสาระการจัดอบรม มีดังนี้

1.             การประเมินผลงานทางวิชาการ แนวทางและรูปแบบการจัดทำผลงานวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพโดยใช้กระบวนการวิจัย และข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณภาพของผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยตามสาระแต่ละบท โดยวิทยากรบรรจง วรรณสุริยะ ข้าราชการครูระดับเชี่ยวชาญ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

2.             หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยวิทยากรสุรัตน์ บุญศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพม. 37

3.             การเตรียมการประเมินของผู้ขอรับการประเมิน โดยวิทยากรนายวรรณพงค์  ขันติสิทธิ์

Comment !
ข่าวล่าสุด