โหลดเอกสาร e-Loader : ตารางปรับเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตาม ว21

ข่าวโดย: Mr.TeeTie
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ :อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 10:53:38 จำนวนผู้อ่าน 7445

Rating:
ตารางปรับเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตาม ว21 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
Comment !
ข่าวล่าสุด
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ / เวียงตาลพิทยาคม / ปงแสนทองวิทยา /ห้างฉัตรวิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี / โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา/ โรงเรียนแม่สันวิทยา/ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร/ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูนทุกโรงเรียน
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีวิชัย
ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ วันที่ 28 สิงหาคม 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนทุกโรง (๑๕ โรงเรียน) โรงเรียนนาทรายวิทยาคม,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน,โรงเรียนป่าซาง,โรงเรียนวชิรป่าซาง,น้ำดิบวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
2. ประกาศกลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มโรงเรียน
1.ประกาศกลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มโรงเรียน
ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 (กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์)