ผลงานครู : ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ข่าวโดย: นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
กลุ่มงานอำนวยการ
วันที่ :อังคาร 11 กันยายน 2555 15:12:19 จำนวนผู้อ่าน 2809

Rating: 3.67

  นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๓๕ เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555 สำนักงาน สก.สค.ได้จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารใหม่สวนอัมพร สำนักพระราชวัง โดย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาดำรงเวช  เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัล

 ประวัติและผลงาน

 ประวัติส่วนตัว

นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง              

เกิดวันที่  25 มิถุนายน 2508       อายุ            47  ปี      อายุราชการ           23  ปี

ภูมิลำเนาเดิม        บ้านเลขที่ 107 หมู่ 2 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง

ที่อยู่ปัจจุบัน          บ้านเลขที่  13/1 หมู่ 7  ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

คู่สมรส                  นายวาจิส กันทะวัง    

อาจารย์โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง

                              บุตร                       เด็กชายโสฬส  กันทะวัง  ร.ร.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

 

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง

                มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง

                มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อ.เมือง จ.ลำปาง

                ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.- ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.-การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(กำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก- สาขาหลักสูตรและการสอน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

               

ประวัติรับราชการ

                16 มิถุนายน  2532             อาจารย์ 1  .. เทศบาล 4  .สมุทรปราการ

                1  ตุลาคม  2533  อาจารย์ 1  .. คอนศิลาผางามวิทยาคม จ.เชียงราย

                1  ตุลาคม  2541  อาจารย์ 2  ช่วยราชการสำนักงานสามัญศึกษา จ.ลำปาง

1  พฤษภาคม  2544           ศึกษานิเทศก์  สำนักงานสามัญศึกษา จ.ลำปาง

16  กรกฎาคม  2546          ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

1 กุมภาพันธ์ 2549              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

11 มิถุนายน 2550               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                               ลำปาง เขต 1

20  ธันวาคม 2553              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                               มัธยมศึกษา   เขต ๓๕

 

ประสบการณ์การทำงาน

-          วิทยากร มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

-          อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์ลำปาง

-          อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง

-          ช่วยราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

-          ช่วยปฏิบัติงาน สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

-          อาจารย์นิเทศโครงการกองทุนหมู่บ้าน

-          วิทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

-          วิทยากรจังหวัด  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)

-          วิทยากรจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)

-          วิทยากรจังหวัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศปสจ.ลป.)

-          ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนชีวิต (LIFELONG LEARNING CENTER)  เลขที่ ๑๓/๑ บ้านนิคมกิ่วลม เขต 16

     ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

-          คณะกรรมการปรับพิจารณาสารานุกรมวัฒนธรรม  ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-          ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

-          ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรม โครงการขึ้นระวางสมโภชช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ

-          ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

-          นักเขียนคอลัมน์เรื่องสั้น นิตยสารหญิงไทย

-          นักเขียนคอลัมน์ศิลปวัฒนธรรม วารสารครูลำปาง

-          นักเขียนคอลัมน์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)

 

รางวัลระดับชาติที่เคยได้รับ

1. ชื่อรางวัล  สังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ

    ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้  สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ

    การศึกษา(สกศ.)

    ปีที่ได้รับ  พ.ศ. 2553

2. ชื่อรางวัล คนดีต้นแบบ โครงการแทนคุณแผ่นดิน

    ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้  บริษัทเครือเดอะเนชั่นกรุ๊ป

ปีที่ได้รับ  พ.ศ. 2554

3.  ชื่อรางวัล  ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

     ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

     สวัสดิการและ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

     ปีที่ได้รับ  พ.ศ. 2555

 

ผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

โรงเรียนชีวิต(Lifelong Learning Center)

สังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาwww.llclp.com

 

โรงเรียนชีวิต ตั้งอยู่บ้านเลขที่  13/1   หมู่  7  หมู่บ้านนิคมสร้างตนเองกิ่วลม เขต  16ตำบลบุญนาคพัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  โดยมีนายวาจิส  กันทะวัง อาจารย์ผู้สอนรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ศูนย์ลำปาง  และนางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง  ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น  สืบเนื่องจากวงสนทนาของชาวบ้านเมื่อปลายปี พ..2542  ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมชนบท  จึงต้องการที่จะอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามของชุมชนให้เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นต่อไป  ได้ร่วมกันคิดจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น  เช่น  การรวบรวมเครื่องมือทำมาหากิน การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ลูกหลาน  และพบปะลงมือลงแรงกันทำงาน  เยาวชนในหมู่บ้านได้มีเวทีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเป็นการสร้างสังคมให้มีความสุขใหม่อีกครั้งหนึ่ง

                   จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น  ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งโรงเรียนชีวิตและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน  การปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นไปตามบริบทความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัย  โดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นการฮอมปอย  คือ การช่วยเหลือกันตามกำลังศรัทธา ภายใต้แนวคิดที่ทุกคนอยากให้สังคมเป็นอย่างไรต้องลงมือช่วยกันสร้าง ช่วยกันทำ  ผลลัพธ์ที่ได้คือความสุขใจ หรือ “บุญ”นั่นเอง “ฮอมปอย” ได้เป็นกระบวนการสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนชีวิต  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างชัดเจน กล่าวคือ  โรงเรียนชีวิตเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในสังคมทุกเพศ  ทุกวัย  ได้มีโอกาสถ่ายทอดเรียนรู้จากกันและกันในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต  นำความรู้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

ทิศทางการพัฒนา     

               โรงเรียนชีวิต มีสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม   เอื้อต่อบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี   เจ้าของสถานที่เป็นผู้ดำเนินการหลักที่เข้มแข็ง  เสียสละ อุทิศ ตั้งใจ และทุ่มเททั้งกายและใจอย่างสูง  จึงได้รับการสนับสนุนจากวัด ชุมชน   องค์กรชุมชน หน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่สมัครใจเข้ามาร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้  และนำแนวคิดที่ได้จากโรงเรียนชีวิตไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง   ปัจจุบันมีเครือข่ายการเรียนรู้ จำนวน  60  กว่าเครือข่าย  ซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายทั้งรูปแบบการจัดกิจกรรม  สาระเนื้อหา และกลุ่มเป้าหมาย   มีภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้  โดยวิธีการจัดอบรม  การเข้าค่าย  การฝึกปฏิบัติจริง ทำจริง ใช้ชีวิตและการทำงานเป็นเรื่องเดียวกัน

 

                    กิจกรรมของโรงเรียนชีวิตที่ได้ดำเนินการ   ประกอบด้วย 

                     1. การถอดองค์ความรู้จากชุมชน  นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนในรูปแบบของ  CD, VCD  และหนังสืออีเล็คทรอนิกส์ (E–Book)  ตลอดจนถึงเผยแพร่ในเว็บไซด์  วารสาร  นิตยสาร  วิทยุชุมชน   โทรทัศน์  และเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน  พระสงฆ์ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน   มีการระดมทรัพยากรบุคคล ชุมชน สังคมให้มามีส่วนร่วม   เพื่อพัฒนาโรงเรียนชีวิต ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                      2. ให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข   เน้นองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย  องค์ความรู้สากลและหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก

                     3. รูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของโรงเรียนชีวิต  มีการบูรณาการการใช้องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่องการมีส่วนร่วม (การฮอมปอย) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และเรื่องงานบุญ เข้ามาใช้ในการบูรณาการกับวิชาการและทักษะต่าง ๆ ในการเรียนรู้ของคนในสังคม  โดยการรวมจิตใจของคนชนบทที่มีความเอื้ออาทร  ตลอดถึงการสร้างสภาพแวดล้อม   ทั้ง ดิน น้ำ  ต้นไม้  ท้องทุ่งนา บ้าน วัด โรงเรียน  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของคนทุกเพศ ทุกวัย

                       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนชีวิต ในแต่ละครั้ง  จะมีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล ความเหมาะสมกับเวลา  ความพร้อมของผู้สอนและความต้องการของผู้เรียน   สำหรับกิจกรรมการฮอมปอยเพื่อการศึกษา  ณ โรงเรียนชีวิต มีจะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ เช่น  1)ลานคุณธรรม 2) ซุ้มเกษตรชีวภาพ  3)ลานวัฒนธรรม  4) ซุ้มสล่าพื้นบ้าน  5) กาดหมั้ว  6) ซุ้มการละเล่นพื้นบ้าน  7) ลานเรียนรู้ (นิทรรศการผลงานดีเด่นของโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ)

ภูมิรู้ ภูมิปัญญา ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

การขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนชีวิตเป็นไปทั้งสังคม บนพื้นฐานของความร่วมมือในทุกภาคส่วน  โดยมีบุคลากรทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ชุมชนให้ความร่วมมือและมีภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสำคัญ  เพื่อการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชน  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา มีการเตรียมการและจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ  การจัดกิจกรรมฮอมปอยเพื่อการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีเครือข่าย

การเรียนรู้จากทุกภาคส่วน ทั้งจากบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามแผนด้วยความเสียสละ  โดยมิได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐ  แต่มีแนวโน้มที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างมั่นคง 

การพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนชีวิต  ได้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ  มีที่ปรึกษา ตลอดถึง ปราชญ์ชาวบ้าน  ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเป็นประจำในลักษณะ  “จิตอาสา”  เพื่อพัฒนาโรงเรียนชีวิตให้ยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสังคม

 

เกียรติยศ  รางวัล ที่ชุมชนเคยได้รับ

                        1. สื่อมวลชนได้เผยแพร่แนวคิดและนำเสนอผลงานของโรงเรียนชีวิตทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

  2. จังหวัดลำปาง ได้คัดเลือกโรงเรียนชีวิตเป็นโมเดลในการจัดการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งนครลำปางมุ่งสู่การเป็นจังหวัดพอเพียง

 

สรุปโรงเรียนชีวิต  สังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ

การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของโรงเรียนชีวิต โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต่อเนื่องกันมานานสิบกว่าปี    ซึ่งได้นำวัฒนธรรมท้องถิ่น การฮอมปอย (กระบวนการมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ) ภายใต้โครงการฮอมปอยเพื่อการศึกษา ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  โดยมีผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตนมีให้กับเยาวชนและผู้สนใจ  และในการถ่ายทอดองค์ความรู้บางอย่างที่กำลังจะสูญหาย เก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ  นำเสนอสู่สาธารณชนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดให้กับสังคมได้รู้จักรากเหง้า ความดีงามและสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น  โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความต้องการ  เป็นผลงานที่ปรากฏเด่นชัดคือบทสรุปสำคัญที่ทำให้โรงเรียนชีวิตได้รับเกียรติให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2553

 

 

Comment !
ข่าวล่าสุด
เถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และบุคคลดีเด่นด้านการรักษาฟื้นฟูฯ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางพรนภัส เอื้อแท้ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารวมแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2558
ครูแจ้ห่มวิทยารับรางวัลครูภาษาไทยถิ่นดีเด่น
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคร่าวก้อมล้านนา
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูสบปราบพิทยาคม ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย
สุดยอดครูภาษาอังกฤษ รับคัดเลือกไปศึกษา ณ University of Cambridge
แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับโล่เชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 ปี 2558
แสดงความยินดีกับ นางสรัญญา เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ ครูดีไม่มีอบายมุข ” ประจำปี ๒๕๕๘(รุ่นที่ ๔)