ข่าวด่วน Hotnews : ด่วน รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2555)

ข่าวโดย: ปาริตา ศุภการกำจร
กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ :จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2555 13:54:26 จำนวนผู้อ่าน 1265

Rating:

ขอให้โรงเรียนในสังกัด สพม.35  ให้ดำเนินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2555) ผ่านระบบ Data Management Center ที่เว็บไวต์  http://portal.bopp-obec.info/obec55_2    โดยใช้ username และ password  เดิมของภาคเรียน
ที่ 1  ซึ่งมีรายการที่ต้องดำเนินการปรับปรุงดังนี้

ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2555
-  กำหนดข้อมูลเบื้องต้นของรร.     ->  ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่โรงเรียน  ห้องเรียน
-  ข้อมูลครุภัณฑ์(M-obec)              -> ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2555
นักเรียนรายบุคคล 2/2555
- จำนวนนร.แยกชั้นเพศ&ห้องเรียน   -> สำหรับประมวลผลนับจำนวนนักเรียน ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล
- ข้อมูลทะเบียนนักเรียน                  -> ปรับปรุงการย้ายเข้าของนักเรียน  และแก้ไขทะเบียนส่วนบุคคล
- ข้อมูลนักเรียนย้ายออก/จำหน่าย      -> ปรับปรุงนักเรียนย้ายออก ออกกลางคัน จำหน่ายนักเรียน
- ปรับปรุงน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน       -> ปรับปรุงน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนเป็นรายชั้นเรียน
- ปรับปรุงความด้อยโอกาสนักเรียน    -> ปรับปรุงความด้อยโอกาสของนักเรียนเป็นรายชั้นเรียน
- ปรับปรุงชื่อภาษาอังกฤษนักเรียน     -> เพิ่มข้อมูลชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นรายชั้นเรียนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ทั้งหมด คำนำหน้าเด็กชาย เด็กหญิง ภาษาอังกฤษไม่ต้องให้ข้อมูล เนื่องจากระบบจะทำการใส่ให้อัตโนมัติจากการเลือกคำนำหน้าภาษาไทย  (ไม่บังคับจัดเก็บในภาคเรียนนี้ สามารถเพิ่มข้อมูลได้เมื่อโรงเรียนมีความพร้อม)
- Download รายคน(format : DMC)    -  กดเพื่อสำรองข้อมูล

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2555   และสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  ให้จัดทำข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วให้แจ้ง สพฐ. เพื่อโอนข้อมูลไปยังภาคเรียนที่ 2/2555 เป็นรายโรงเรียนไป

คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่2/2555สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ สพม.35 หรือกลุ่มนโยบายและแผน

Comment !
ข่าวล่าสุด
แจ้งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีฯ จังหวัดลำพูน
ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เพิ่มเติมรายละเอียดเข้ารับการอบรมฯ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557(ข้อมูล ณ 10 พ.ย.2557) ในระบบ DMC
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่น 12
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง การสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการเขียนงานวิจัยฯ
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ข้าราชการครูในสังกัด สพม.เขต35 เข้ารับการอบรม UTQ-Online
แจ้ง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35