โหลดเอกสาร e-Loader : จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ข่าวโดย: สุดาภรณ์ สืบสุติน
กลุ่มนิเทศฯ
วันที่ :ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2555 09:52:18 จำนวนผู้อ่าน 771

Rating:
   ขอให้ทุกโรงเรียน ดาวโหลดเอกสารเกี่ยวกับการรายงานจุดเน้น ฯ ของโรงเรียน เพื่อนำมาใช้ประกอบการกรอกข้อมูลสถานศึกษาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
Comment !
ข่าวล่าสุด
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ / เวียงตาลพิทยาคม / ปงแสนทองวิทยา /ห้างฉัตรวิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี / โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา/ โรงเรียนแม่สันวิทยา/ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร/ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูนทุกโรงเรียน
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีวิชัย
ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ วันที่ 28 สิงหาคม 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนทุกโรง (๑๕ โรงเรียน) โรงเรียนนาทรายวิทยาคม,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน,โรงเรียนป่าซาง,โรงเรียนวชิรป่าซาง,น้ำดิบวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
2. ประกาศกลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มโรงเรียน
1.ประกาศกลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มโรงเรียน
ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 (กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์)