โหลดเอกสาร e-Loader : ตรวจสอบการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ10 พ.ย.55 ในระบบDMC

ข่าวโดย: นางปาริตา ศุภการกำจร
กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ :จันทร์ 03 ธันวาคม 2555 11:43:36 จำนวนผู้อ่าน 378

Rating:
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ10 พ.ย.55 ในระบบDMCตามรายงานที่แนบ
Comment !
ข่าวล่าสุด
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ / เวียงตาลพิทยาคม / ปงแสนทองวิทยา /ห้างฉัตรวิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี / โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา/ โรงเรียนแม่สันวิทยา/ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร/ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูนทุกโรงเรียน
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีวิชัย
ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ วันที่ 28 สิงหาคม 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนทุกโรง (๑๕ โรงเรียน) โรงเรียนนาทรายวิทยาคม,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน,โรงเรียนป่าซาง,โรงเรียนวชิรป่าซาง,น้ำดิบวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
2. ประกาศกลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มโรงเรียน
1.ประกาศกลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มโรงเรียน