หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด พิมพ์
137 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ บุญวาทย์วิทยาลัย
138 นางนฤมล มณีโชติ บุญวาทย์วิทยาลัย
139 นายอนันต์ ดอกหอม บุญวาทย์วิทยาลัย
140 นายนัทธวัธน์ โยธา บุญวาทย์วิทยาลัย
141 นางวราลักษณ์ เสาร์แก้ว บุญวาทย์วิทยาลัย
142 นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก บุญวาทย์วิทยาลัย
143 ชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ แม่เมาะวิทยา
144 นางสาวศิริมาศ ราชคม แม่เมาะวิทยา
145 นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย แม่เมาะวิทยา
146 นายนิรันทร์ ศรีไชยพงศ์ แม่เมาะวิทยา
147 นางอุรา โสภะบุญ แม่เมาะวิทยา
148 นางอัญชลิกา วิสิทธิ์ศักดิ์ สบจางวิทยา
149 ว่าที่ ร.ต.เทียนชัย สุวรรณ์ สบจางวิทยา
150 นางสาววีณา วงค์กุลบริรักษ์ สบจางวิทยา
151 นางสมจิตร สายปินตา สบจางวิทยา
152 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ประชารัฐธรรมคุณ
153 นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร ประชารัฐธรรมคุณ
154 นางสาวอนุธิตา ปวงแก้ว ประชารัฐธรรมคุณ
155 นางผ่องพรรณ จิตสง่า ประชารัฐธรรมคุณ
156 นางสมบูรณ์ ใจเอื้อน ประชารัฐธรรมคุณ
157 นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์ ประชารัฐธรรมคุณ
158 นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุข ประชารัฐธรรมคุณ
159 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ประชาราชวิทยา
160 นางกชพรรณ ยอดใจ ประชาราชวิทยา
161 นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน ประชาราชวิทยา
162 นางสาวโสภาภรณ์ มังแก้ว ประชาราชวิทยา
163 นางสาวนภารัตน์ อิ่มลาภ ประชาราชวิทยา
164 นางรัตติกาล เงินมูล ประชาราชวิทยา
165 นางสาวปุณยนุช นนทสัย ประชาราชวิทยา
166 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ เมืองมายวิทยา
167 นางเครือวัลย์ หมอยา เมืองมายวิทยา
168 นางสาวปานฤทัย นุชบ้านป่า เมืองมายวิทยา
169 นางสาวปิยะณัฐ นันทการณ์ เมืองมายวิทยา
170 นางกัญกมล ศรีจันทร์ เมืองมายวิทยา
171 นางสาวจิรพรรณ ขระเขื่อน เมืองมายวิทยา
172 นายเสกสรรค์ แสงศิวาพร เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
173 นางกนกพร เรือนจันทร์ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
174 นางดาวเรือง ศรีจำปา เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
175 นางศุภราพร ชัยวิลยศ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
176 นางอรุณศรี สงวนศักดิ์ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
177 นางพัชรินทร์ ภัคจีรสกุล เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
178 นางชรินรัตน์ สุวิเศษธำรง กิ่วลมวิทยา
179 นางบุษบา ตันลาพุฒ กิ่วลมวิทยา
180 นางนฤมล สกุลไทย กิ่วลมวิทยา
181 นางอรนุช ปานแม้น กิ่วลมวิทยา
182 นางสาวทวีทรัพย์ ใจใหม่ กิ่วลมวิทยา
183 นายนิรันดร หมื่นสุข ลำปางกัลยาณี
184 นายทรงพล เฟื่องฟู ลำปางกัลยาณี
185 นางพรนภัส เอื้อแท้ ลำปางกัลยาณี
186 นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญ ลำปางกัลยาณี
187 นางสายพร นาละออง ลำปางกัลยาณี
188 นางปารมี สุปินะ ลำปางกัลยาณี
189 นางพิกุลทอง เปล่งศิริ ลำปางกัลยาณี
190 นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ ลำปางกัลยาณี
191 นางอำไพ จันมะยม ลำปางกัลยาณี
192 นางผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ ลำปางกัลยาณี
193 นางจิตรา เครือตัน ลำปางกัลยาณี
194 นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุล ลำปางกัลยาณี
195 นางพรพรรณ์ ไชยเมือง ลำปางกัลยาณี
196 นางเพ็ชรศรี ทิพกนก ลำปางกัลยาณี
197 นางเบญญาภา วรรณมณี ลำปางกัลยาณี
198 สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติ โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
199 นายวิทวัส ศักดาศิริสถาพร โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
200 นางอัญชลี ธีระวุฒิ โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
201 นายพินิจ ยี่ยวน โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
202 นายโยธิน ศิริกาญจนางกูร โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
203 นางดอกรัก ทานิล โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
204 นางมาลัย สุวรรณรัตน์ โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
205 นางสาวสุธาสินี ประพฤติ ห้างฉัตรวิทยา
206 นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ ห้างฉัตรวิทยา
207 นางนภารัตน์ แก้วหล้า ห้างฉัตรวิทยา
208 นางนันท์นภัส ไสยาทา ห้างฉัตรวิทยา
209 นางมธุรดา ท่าช้าง ห้างฉัตรวิทยา
210 นางกาญจนา ยุรี ห้างฉัตรวิทยา
211 นางสาวฉัตรชนก ตื้อยศ ห้างฉัตรวิทยา
212 นายธนกฤษ มากบุญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร
213 นางสุภาพร อ้วนสะอาด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร
214 นางสาวบังอร มาละใจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร
215 นางสาวเกตุฤดี ราชไชยา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร
216 นางอารี แก้วน้อย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร
217 นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยากร แม่สันวิทยา
218 นายจิรโรจน์ จันต๊ะ แม่สันวิทยา
219 นายเสนีย์ จินตกสิกรรม แม่สันวิทยา
220 นางบุปผา ฮาวกองแก้ว แม่สันวิทยา
221 นางประพิมพ์ จินตกสิกรรม แม่สันวิทยา
222 นางนวลจันทร์ งามน้อย แม่สันวิทยา
223 นางสาวอัมพรรณ ติ๊บบุตร แม่สันวิทยา
224 นางปภาดา รัตนประทีป เวียงตาลพิทยาคม
225 นางสาวปัทมา มณีเพชร เวียงตาลพิทยาคม
226 นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็ง เวียงตาลพิทยาคม
227 นางพิมลพร เดชะบุญ เวียงตาลพิทยาคม
228 นางรัชนี คำบุญชู เวียงตาลพิทยาคม
229 นางสมหมาย กันธิดา เวียงตาลพิทยาคม
230 นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ เวียงตาลพิทยาคม
231 นายวิโรจ หลักมั่น เถินวิทยา
232 นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน เถินวิทยา
233 นายวิจารณ์ คำฟู เถินวิทยา
234 นางทัศนีย์ นันติชัย เถินวิทยา
235 นายวิญญู รุจิระปรีชากุล เถินวิทยา
236 นางวาสนา ศิริญานันท์ เถินวิทยา
237 นางสาววารุณี ตันอุตม์ เถินวิทยา
238 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง เวียงมอกวิทยา
239 นาวสาวพิมพา ทิงิ้วงาม เวียงมอกวิทยา
240 นายวรเมธ สันป่าแก้ว เวียงมอกวิทยา
241 นางสาวลัดดาวัลย์ เตชะนา เวียงมอกวิทยา
242 นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์ เวียงมอกวิทยา
243 นางพิสมัย ศรีสุขา เวียงมอกวิทยา
244 นางสาวณัฐพร รอดปิ่นดี เวียงมอกวิทยา
245 นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร แม่พริกวิทยา
246 นางวิภาพร สิทธิกัน แม่พริกวิทยา
247 นางสาวสุวิมลวดี คนฟู แม่พริกวิทยา
248 นางสาวนงลักษณ์ คำพรหม แม่พริกวิทยา
249 นายปรีชา หล้ามะโน แม่พริกวิทยา
250 นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร สบปราบพิทยาคม
251 นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด สบปราบพิทยาคม
252 นายคงฤทธิ์ กสิชีวิน สบปราบพิทยาคม
253 นางสาวปาณิสรา ใจเรือน สบปราบพิทยาคม
254 นางสาวปิยรัตน์ ท้าวตื้อ สบปราบพิทยาคม
255 นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน สบปราบพิทยาคม
256 นายใจชาย ปัณนะพงษ์ เกาะคาวิทยาคม
257 นางธัญลักษณ์ ปันใจ เกาะคาวิทยาคม
258 นางสาวปัทมพรรณ ริ้วเจริญ เกาะคาวิทยาคม
259 นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก เกาะคาวิทยาคม
260 นางสาววิไลลักษณ์ ​ลีลาศีลธรรม เกาะคาวิทยาคม
261 นางอนัญญา ริดเดิล เกาะคาวิทยาคม
262 นางสาวชฏามาศ อูปทอง เกาะคาวิทยาคม
263 นายพรศิลป์ สิงห์ทอง ไหล่หินวิทยา
264 นางอัญชลี นันทอาภา ไหล่หินวิทยา
265 นางสมใจ สาใจ ไหล่หินวิทยา
266 นางสุดาพร อำไพรัตน์ ไหล่หินวิทยา
267 นางวัลณีย์ คุ้มภัยเพื่อน ไหล่หินวิทยา
268 นางจำเนียร พุฒมาเล ไหล่หินวิทยา
269 นางแววดาว เมืองใจ เสริมงามวิทยาคม
270 นายกัมพล ธิติกร แม่ทะวิทยา
271 นางสาวอรพิม เพิ่มสมัคร แม่ทะวิทยา
272 นางสาวบุญญรัตน์ จินจำ แม่ทะวิทยา
273 นางสาวกัลยาณี งามดี แม่ทะวิทยา
274 นางสาววรัญญา แว่นแก้ว แม่ทะวิทยา
275 นายจำรัส ปันศรี แม่ทะวิทยา
276 นายสมบัติ อุตรัตน์ แม่ทะพัฒนศึกษา
277 นางทิชากร สุขยืน แม่ทะพัฒนศึกษา
278 นางสิริพร อำพลพงษ์ แม่ทะพัฒนศึกษา
279 นางแสงนภา ใจเย็น แม่ทะพัฒนศึกษา
280 นางทรงลักษณ์ ชาวผ้าขาว แม่ทะพัฒนศึกษา
281 นายผจญ ภักดีวิวัฒน์ แม่ทะประชาสามัคคี
282 นางสาวพรรณพัชร ตุงใย แม่ทะประชาสามัคคี
283 นางพิรญาณ์ ทีโม แม่ทะประชาสามัคคี
284 นางวารี ลาภจรัสแสงโรจน์ แม่ทะประชาสามัคคี
285 นางสาวศิริพร แสงศิริ แม่ทะประชาสามัคคี
286 นางอารีย์ ใจคำ แม่ทะประชาสามัคคี
287 นายสมบัติ จันทร์สุริยะ แม่ทะประชาสามัคคี
288 นายสุทิน คงสนุ่น แจ้ห่มวิทยา
289 นายตระกูลพันธุ์ กันไว แจ้ห่มวิทยา
290 นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ แจ้ห่มวิทยา
291 นางมูรติ จัดของ แจ้ห่มวิทยา
292 นางถวิล มิ่งสมร แจ้ห่มวิทยา
293 นางสาวบุณยาพร เตชะลือ แจ้ห่มวิทยา
294 นายสมชาย พันธุ์สันติกุล แจ้ห่มวิทยา
295 นายสมชาย ใจไหว วังเหนือวิทยา
296 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน วังเหนือวิทยา
297 นายประวิทย์ คำพันธ์ วังเหนือวิทยา
298 นายอภิชาต ดีงาม วังเหนือวิทยา
299 นายพร้อมพงษ์ สะสม วังเหนือวิทยา
300 นางสิริประทุม โตนะโพ วังเหนือวิทยา
301 นายรัฐนันท์ โรจน์ฐิติกุล วังเหนือวิทยา
302 นางปริศนา วรรณารักษ์ เมืองปานพัฒนวิทย์
303 นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์ เมืองปานพัฒนวิทย์
304 นางนันธิตา วรรณเลิศ เมืองปานพัฒนวิทย์
305 นางสาวขวัญหทัย จาระณะ เมืองปานพัฒนวิทย์
306 นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์ เมืองปานพัฒนวิทย์
307 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว เมืองปานพัฒนวิทย์
308 นายวัชรินทร์ จันทิมา เมืองปานวิทยา
309 นายประพันธ์ แสงบุญเรือง เมืองปานวิทยา
310 นายกรกรต ภูมมะภูติ เมืองปานวิทยา
311 นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจ เมืองปานวิทยา
312 นางสิริภรณ์ แสงบุญเรือง เมืองปานวิทยา
313 นางสาวนิภา ประกาย เมืองปานวิทยา
314 นางใกล้รุ่ง ยอดเงิน เมืองปานวิทยา
315 นายสุมล สัญญเดช ทุ่งอุดมวิทยา
316 นางธนพรรณ แถลงการณ์ ทุ่งอุดมวิทยา
317 นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงค์ ทุ่งอุดมวิทยา
318 นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนา ทุ่งอุดมวิทยา
319 นางกาญจนา ขอน้อย ทุ่งอุดมวิทยา
320 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ทุ่งกว๋าววิทยาคม
321 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ทุ่งกว๋าววิทยาคม
322 นางสาวกิ่งลดา แสนคำฟู ทุ่งกว๋าววิทยาคม
323 นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ ทุ่งกว๋าววิทยาคม
324 นางสิริภางค์ ขาวปอน ทุ่งกว๋าววิทยาคม
325 นายปรัชญา จันทร์แก้ว ทุ่งกว๋าววิทยาคม
326 นางมงคลยา พานดง ทุ่งกว๋าววิทยาคม
327 นางดวงพร ริบแจ่ม ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
328 นางศิลาพร บุญทาจันทร์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
329 นายทักษิณ ล้านโรจน์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
330 นายศุภฤกษ์ มหาวัน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
331 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข บ้านแป้นพิทยาคม
332 นางพรพิมล ณะลุนลี บ้านแป้นพิทยาคม
333 นางปรีญา แสงศรีจันทร์ บ้านแป้นพิทยาคม
334 นายศราวุฒิ มินธง บ้านแป้นพิทยาคม
335 นายศุภกร ไชยมงคล บ้านแป้นพิทยาคม
336 นายวันคำ ไทยกรรณ์ บ้านแป้นพิทยาคม
337 นางปราณี ไกลกลิ่น บ้านแป้นพิทยาคม
338 นายประสิทธิ์ ยอดดี ป่าซาง
339 นางฉายกุศล แสนสิงห์ ป่าซาง
340 นายสุชาติ ฝ่ายเทศ ป่าซาง
341 นางวาสนา ไวคกุล ป่าซาง
342 นางปิยะกาล พงษ์สุวรรณ ป่าซาง
343 นางบุญเครือ นามบุปผา ป่าซาง
344 นางกานดา เขื่อนเพ็ชร วชิรป่าซาง
345 นางกมลทิพย์ สายสุวรรณ วชิรป่าซาง
346 นายเฉลิมชนม์ ดู่สอน วชิรป่าซาง
347 นายสุพัน ธัมหมื่นยอง วชิรป่าซาง
348 นายประดิษฐ์ ภาชนนท์ วชิรป่าซาง
349 นางกนกวรรณ ปัญญาหลวง วชิรป่าซาง
350 นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ น้ำดิบวิทยาคม
351 นางรัตนา อู่อรุณ น้ำดิบวิทยาคม
352 นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการ น้ำดิบวิทยาคม
353 นางสาวพูนผล แก้วจันทร์ น้ำดิบวิทยาคม
354 นางศิริพร ปัญญาอุ้ย น้ำดิบวิทยาคม
355 นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวาง น้ำดิบวิทยาคม
356 นายภูมิพัฒณ์ เล็กกันทา น้ำดิบวิทยาคม
357 นางสาวสุภาวดี ศรีบุรี จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
358 นายเสฐียรพงษ์ จีนมะนี จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
359 นางนฤชล พิมพ์สว่าง จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
360 นางสาววิวาห์พร นามธง จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
361 นางประกายคำ พรหมณะ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
362 นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
363 นายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู อุโมงค์วิทยาคม
364 นางสาวเบญวรรณ จอมคำ อุโมงค์วิทยาคม
365 นายทองสุข หนูดา อุโมงค์วิทยาคม
366 นางสาวนัฏฐิญา เมืองอินทร์ อุโมงค์วิทยาคม
367 นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ อุโมงค์วิทยาคม
368 นางพัชรา จิณะมูล อุโมงค์วิทยาคม
369 นางสาวเจนจิรา อินกองงาม อุโมงค์วิทยาคม
370 นายณัฏฐยศ ป่าหลวง ป่าตาลบ้านธิพิทยา
371 นายปฐพี ธิงาเครือ ป่าตาลบ้านธิพิทยา
372 นายจตุพล อภิวงค์งาม ป่าตาลบ้านธิพิทยา
373 นางสาวอุทุมพร สายเครื่อง ป่าตาลบ้านธิพิทยา
374 นางภริตพร อุปนันต์ ป่าตาลบ้านธิพิทยา
375 นายยุทธนา บุญทา ป่าตาลบ้านธิพิทยา
376 นางสุนีย์ ศิริทองคำ ป่าตาลบ้านธิพิทยา
377 นายอุกฤษฏ์ จินดาหลวง แม่ทาวิทยาคม
378 นางภูสิตา จินดาหลวง แม่ทาวิทยาคม
379 นางสาวศิริธร เรียบสันเทียะ แม่ทาวิทยาคม
380 นายประเสริฐ ไทยสังคม แม่ทาวิทยาคม
381 นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น แม่ทาวิทยาคม
382 นางสาวจุฑามาศ ป้อข่วง แม่ทาวิทยาคม
383 นายกิตติ ปานมี ทาขุมเงินวิทยาคาร
384 นายภิญโญ สุวรรณ์ ทาขุมเงินวิทยาคาร
385 นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์ ทาขุมเงินวิทยาคาร
386 นายสุนทร สุภา ทาขุมเงินวิทยาคาร
387 นางจันทนา ปุรณะพรรค์ ทาขุมเงินวิทยาคาร
388 นางณัฐกานต์ นันตากาศ ทาขุมเงินวิทยาคาร
389 นางสาวอรพรรณ คำกาศ ทาขุมเงินวิทยาคาร
390 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย เวียงเจดีย์วิทยา
391 นางสาวเอมพิกา จันต๊ะเวียง เวียงเจดีย์วิทยา
392 นางเอมอร ผลสนอง เวียงเจดีย์วิทยา
393 นางแสงทอง ธนเรืองสุวรรณ เวียงเจดีย์วิทยา
394 นายวรเชษฐ์ พรมศรี เวียงเจดีย์วิทยา
395 นางสาวกฤษณภรณ์ อิ่นแก้วดวงดี เวียงเจดีย์วิทยา
396 นางนฤมล คณารีย์ เวียงเจดีย์วิทยา
397 ว่าที่ร้อยตรีทองศรี จินะ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
398 นางกชกร กันตีฟอง ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
399 นางสาวสาวิตรี มูลย่อง ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
400 นางสาววรัญญา ผุสดี ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
401 นางพิชญา หล้าเป็ง ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
402 นางสาวอัมพร ฝั้นอุด ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
403 นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
404 นางสาวลำเพา สุภะ แม่ตืนวิทยา
405 นายศิรสิทธิ์ สิทธิโชคตระกูล แม่ตืนวิทยา
406 นายสยาม พรหมใจ แม่ตืนวิทยา
407 นายอุรุพงษ์ วิทยาพูน แม่ตืนวิทยา
408 ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิศพง วุฒิการณ์ แม่ตืนวิทยา
409 นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
410 นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
411 นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
412 นางพัชราภรณ์ ทองมาก บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
413 นางพัชรินทร์ พรทรานนท์ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
414 นางสาวชนิสรา พันวัน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
415 นายถนอม เพียงไพรชม บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
416 นางสาวอำไพ สิทธิกาน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
417 นางสาวสุดารัตน์ เปียงน้อย ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
418 นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
419 นางจันทนา วังสมบัติ ศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์
420 นางธัญญารัตน์ ใหม่ทรายเปียง ศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์
421 นายเจษฎา จักรแก้ว ศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์
422 นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน สพม.๓๕
423 นางสาวพิชญา คำปัน สพม.๓๕
424 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร สพม.๓๕
425 นางชนัดดา ทิพย์เลิศ สพม.๓๕
426 นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ สพม.๓๕
427 นายศรพิชัย ศรีสมยศ สพม.๓๕