ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด สาระ พิมพ์
7757 นางนฤมล สกุลไทย กิ่วลมวิทยา การอ่าน
7758 นางชรินรัตน์ สุวิเศษธำรง กิ่วลมวิทยา คณิตศาสตร์
7759 นางสาวบัณฑิตา เรือนมา กิ่วลมวิทยา วิทยาศาสตร์
7760 นางธัญลักษณ์ ปันใจ เกาะคาวิทยาคม การอ่าน
7761 นางสาววรวรรณ์ ขันปิงปุ๊ด เกาะคาวิทยาคม คณิตศาสตร์
7762 นางสาววราภรณ์ กุณาบุตร เกาะคาวิทยาคม วิทยาศาสตร์
7763 นายสุพัฒพงศ์ พรหมสวรรค์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คณิตศาสตร์
7764 นางสาวชุติกานต์ ทามา แจ้ห่มวิทยา การอ่าน
7765 นางสาวปารณีย์ บุญสม แจ้ห่มวิทยา คณิตศาสตร์
7766 นางสาวรัชนี กามาด แจ้ห่มวิทยา วิทยาศาสตร์
7767 นางสาวบังอร มาละใจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร การอ่าน
7768 นางปาณิสรา ครองตาเนิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร คณิตศาสตร์
7769 นางเมตตา ดวงสนม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร วิทยาศาสตร์
7770 นางสาวเปรมสินี การินตา เถินวิทยา การอ่าน
7771 นางพนมพร อุบลศรี เถินวิทยา คณิตศาสตร์
7772 นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา เถินวิทยา วิทยาศาสตร์
7773 นางจันทนา ปุรณะพรรค์ ทาขุมเงินวิทยาคาร การอ่าน
7774 นางสาวณปภัช ไชยวงค์ษา ทาขุมเงินวิทยาคาร คณิตศาสตร์
7775 นางสาวชัชฎาภรณ์ หงส์นวล ทาขุมเงินวิทยาคาร วิทยาศาสตร์
7776 นางสิริภางค์ ขาวปอน ทุ่งกว๋าววิทยาคม การอ่าน
7777 นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด ทุ่งกว๋าววิทยาคม คณิตศาสตร์
7778 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ ทุ่งกว๋าววิทยาคม วิทยาศาสตร์
7779 นางสาวจิตพิสุทธิ์ อินต๊ะสืบ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม การอ่าน
7780 นางอังคณา วงค์ฝั้น ทุ่งหัวช้างพิทยาคม คณิตศาสตร์
7781 นางสาวสุชาดา พุทธเดชากุล ทุ่งหัวช้างพิทยาคม วิทยาศาสตร์
7782 นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนา ทุ่งอุดมวิทยา การอ่าน
7783 นางธนพรรณ แถลงการณ์ ทุ่งอุดมวิทยา คณิตศาสตร์
7784 นางสาวอรทัย สมจันทร์ตา ทุ่งอุดมวิทยา วิทยาศาสตร์
7785 นางสาวนิตยา แปงชัย ธีรกานท์บ้านโฮ่ง การอ่าน
7786 นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอย ธีรกานท์บ้านโฮ่ง คณิตศาสตร์
7787 นายสุทน คุ้มเสม ธีรกานท์บ้านโฮ่ง วิทยาศาสตร์
7788 นางศิริพร ปัญญาอุ้ย น้ำดิบวิทยาคม การอ่าน
7789 นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการ น้ำดิบวิทยาคม คณิตศาสตร์
7790 นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวาง น้ำดิบวิทยาคม วิทยาศาสตร์
7791 นายบรรเจิด คุรุกิจ บ้านแป้นพิทยาคม การอ่าน
7792 นางศิราพร พุฒิเศรษฐ์ บ้านแป้นพิทยาคม คณิตศาสตร์
7793 นางสาวนิตยา นันทะใจ บ้านแป้นพิทยาคม วิทยาศาสตร์
7794 นางสมนึก แหลมคม บ้านโฮ่งรัตนวิทยา การอ่าน
7795 นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา คณิตศาสตร์
7796 นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว บ้านโฮ่งรัตนวิทยา วิทยาศาสตร์
7797 นายวิทวัส ศักดาศิริสถาพร บุญวาทย์วิทยาลัย คณิตศาสตร์
7798 นางสาวดานุมาศ ทิยาว ประชารัฐธรรมคุณ การอ่าน
7799 นางวาทิณี ท้าวใจยา ประชารัฐธรรมคุณ คณิตศาสตร์
7800 นางสาวอาทิติพร แสนจักร ประชารัฐธรรมคุณ วิทยาศาสตร์
7801 นางสาวนภารัตน์ อิ่มลาภ ประชาราชวิทยา การอ่าน
7802 นางนุชธิชา ทินวงษ์ ประชาราชวิทยา คณิตศาสตร์
7803 นางรัตติกาล เงินมูล ประชาราชวิทยา วิทยาศาสตร์
7804 นางฉฎาภา ศรีพฤกษ์ ป่าซาง การอ่าน
7805 นางสาวลีลาวดี ปละอุด ป่าซาง คณิตศาสตร์
7806 นางชนกนันท์ ทะนานแก้ว ป่าซาง วิทยาศาสตร์
7807 นางสาวภริตพร พรมโย ป่าตาลบ้านธิพิทยา การอ่าน
7808 นางสาวทิพย์มณี ภักดี ป่าตาลบ้านธิพิทยา คณิตศาสตร์
7809 นายยุทธนา บุญทา ป่าตาลบ้านธิพิทยา วิทยาศาสตร์
7810 นายพินิจ ยี่ยวน โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก การอ่าน
7811 นายกมลภพ วสิษฐวุฒิ โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณิตศาสตร์
7812 นางดอกรัก ทานิล โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก วิทยาศาสตร์
7813 นางสาวสมฤดี คงธนมณีโรจน์ เมืองปานพัฒนวิทย์ การอ่าน
7814 นางนันธิตา วรรณเลิศ เมืองปานพัฒนวิทย์ คณิตศาสตร์
7815 นางณาลัย รินฤทธิ์ เมืองปานพัฒนวิทย์ วิทยาศาสตร์
7816 นางสิริภรณ์ แสงบุญเรือง เมืองปานวิทยา การอ่าน
7817 นางสาวสุกัลยา ต้อนรับ เมืองปานวิทยา คณิตศาสตร์
7818 นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์ เมืองปานวิทยา วิทยาศาสตร์
7819 นางกัญกมล ศรีจันทร์ เมืองมายวิทยา การอ่าน
7820 นายอภิวัฒน์ อภิวงค์งาม เมืองมายวิทยา คณิตศาสตร์
7821 นางวิภา มะโนวรรณา เมืองมายวิทยา วิทยาศาสตร์
7822 นายสยาม พรหมใจ แม่ตืนวิทยา การอ่าน
7823 นายสุรศักดิ์ ใจสงบ แม่ตืนวิทยา คณิตศาสตร์
7824 นายอุรุพงษ์ วิทยาพูน แม่ตืนวิทยา วิทยาศาสตร์
7825 นางสาวศิริพร แสงศิริ แม่ทะประชาสามัคคี การอ่าน
7826 นางพิรญาณ์ ทีโม แม่ทะประชาสามัคคี คณิตศาสตร์
7827 นายอรุชา ซาวหล้า แม่ทะประชาสามัคคี คณิตศาสตร์
7828 นางอารีย์ ใจคำ แม่ทะประชาสามัคคี วิทยาศาสตร์
7829 นางสาวติณณ์ณัชชา โจ้นทรา แม่ทะวิทยา การอ่าน
7830 นางสาวอรพิม เพิ่มสมัคร แม่ทะวิทยา คณิตศาสตร์
7831 นายนรินทร์ สายเทพ แม่ทะวิทยา วิทยาศาสตร์
7832 นางอรอนงค์ คำไทย แม่ทาวิทยาคม การอ่าน
7833 นายอุทัย ประเสริฐสังข์ แม่ทาวิทยาคม คณิตศาสตร์
7834 นางสาวเพ็ญศรี ใจเย็น แม่ทาวิทยาคม วิทยาศาสตร์
7835 นางสาวกุลธิดา หล้ามะณี แม่พริกวิทยา การอ่าน
7836 นางวิภาพร สิทธิกัน แม่พริกวิทยา คณิตศาสตร์
7837 นางสาววัลยา แก้วน้อย แม่พริกวิทยา วิทยาศาสตร์
7838 นางสาวอันธิกา มีเพียร แม่เมาะวิทยา การอ่าน
7839 นางสาวจิรพรรณ ขระเขื่อน แม่เมาะวิทยา คณิตศาสตร์
7840 นางสาวมัญชรี สนิทวงศ์ แม่เมาะวิทยา วิทยาศาสตร์
7841 นางบุปผา ฮาวกองแก้ว แม่สันวิทยา การอ่าน
7842 นายเสนีย์ จินตกสิกรรม แม่สันวิทยา คณิตศาสตร์
7843 นางนวลจันทร์ ฮวบน้อย แม่สันวิทยา วิทยาศาสตร์
7844 นางสาวรัตนา ธิชูโต ลำปางกัลยาณี การอ่าน
7845 นางศุทธินี ไชยรินทร์ ลำปางกัลยาณี คณิตศาสตร์
7846 นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล ลำปางกัลยาณี วิทยาศาสตร์
7847 นางกนกวรรณ ปัญญาหลวง วชิรป่าซาง การอ่าน
7848 นางภัทรียา กันทาดง วชิรป่าซาง คณิตศาสตร์
7849 นางกานดา เขื่อนเพ็ชร วชิรป่าซาง วิทยาศาสตร์
7850 นายพร้อมพงษ์ สะสม วังเหนือวิทยา การอ่าน
7851 นายสากล คิดอ่าน วังเหนือวิทยา คณิตศาสตร์
7852 นางสาวมะลิวัลย์ นันทะสี วังเหนือวิทยา วิทยาศาสตร์
7853 นางรัชนี คำบุญชู เวียงตาลพิทยาคม การอ่าน
7854 นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็ง เวียงตาลพิทยาคม คณิตศาสตร์
7855 นางสมหมาย กันธิดา เวียงตาลพิทยาคม วิทยาศาสตร์
7856 นางสาวเบญจมาศ นวลอนงค์ เวียงมอกวิทยา การอ่าน
<< 1 2 >>