ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด รางวัล พิมพ์
7657 นายณัฐพงษ์ แก้วปินตา แม่สันวิทยา ชนะเลิศ
7658 นางสาววิยะดา โกดี แม่สันวิทยา ชนะเลิศ
7659 นายปรีชา อินปัญญา แม่สันวิทยา ชนะเลิศ
7660 เด็กหญิงวรรณกานต์ ปันเถิง แม่สันวิทยา ชนะเลิศ
7661 เด็กหญิงสุมาลี สัญโญ แม่สันวิทยา ชนะเลิศ
7662 เด็กหญิงสุพิชญา แก้วปินตา แม่สันวิทยา ชนะเลิศ
7663 เด็กหญิงนิรัชพร นามะเสน แม่สันวิทยา ชนะเลิศ
7664 เด็กหญิงพิมหิรัญ บุญชู แม่สันวิทยา ชนะเลิศ
7665 เด็กหญิงสุกันยา สัญโย แม่สันวิทยา ชนะเลิศ
7666 เด็กหญิงสุนิสา สัญโญ แม่สันวิทยา ชนะเลิศ
7667 นายปัณณวรรธ โนกุล วังเหนือวิทยา เข้าร่วม
7668 นายวิทยา ใจหวัน วังเหนือวิทยา เข้าร่วม
7669 นายจักรภัทร แรงดี วังเหนือวิทยา เข้าร่วม
7670 นายศตวรรษ แก้วก้อน วังเหนือวิทยา เข้าร่วม
7671 นายธเนศพล ทูลเดช วังเหนือวิทยา เข้าร่วม
7672 นายพีรพัฒน์ ปาระมีแจ้ วังเหนือวิทยา เข้าร่วม
7673 นายธัญพิสิษฐ์ เปล่งหน้า วังเหนือวิทยา เข้าร่วม
7674 นายณัฐพงษ์ พันมะโน วังเหนือวิทยา เข้าร่วม
7675 นายจุฑาภัทร ตรีพุฒิคุปต์ วังเหนือวิทยา เข้าร่วม
7676 นายธนาดล วังท่า วังเหนือวิทยา เข้าร่วม
7677 นายนันทพงศ์ จิตจำนงศ์ สบปราบพิทยาคม เข้าร่วม
7678 นายภานุพันธ์ อ้ายวงศ์ สบปราบพิทยาคม เข้าร่วม
7679 นางสาวนฤมล วงศ์ษา สบปราบพิทยาคม เข้าร่วม
7680 นางสาวธาวินี มะโนวรณ์ สบปราบพิทยาคม เข้าร่วม
7681 นางสาวสวรส หล้าปวงคำ สบปราบพิทยาคม เข้าร่วม
7682 นายภูวดล คำแก้ว สบปราบพิทยาคม เข้าร่วม
7683 นายอนุชัย คารมย์ สบปราบพิทยาคม เข้าร่วม
7684 นายเจษฎาภรณ์ ใจเรือน สบปราบพิทยาคม เข้าร่วม
7685 นายชนกัน หนุ่มน้อย สบปราบพิทยาคม เข้าร่วม
7686 นายปัญญากร พรมวัง สบปราบพิทยาคม เข้าร่วม
7687 นางสาวปวิตรา วาปีสิทธิพันธ์ ประชารัฐธรรมคุณ เข้าร่วม
7688 นางสาวธิดา ไปรเวทย์ ประชารัฐธรรมคุณ เข้าร่วม
7689 นางสาวศิริเพ็ชร ศรีธิ ประชารัฐธรรมคุณ เข้าร่วม
7690 นางสาวพิชญ์สินี โนภิวงค์ ประชารัฐธรรมคุณ เข้าร่วม
7691 นางสาวพลอยมณี บุญทอง ประชารัฐธรรมคุณ เข้าร่วม
7692 นางสาวธนียา แก้วร่วง ประชารัฐธรรมคุณ เข้าร่วม
7693 นางสาวจิรัชญา อินทร์พรม ประชารัฐธรรมคุณ เข้าร่วม
7694 นางสาวอัญญาดา แหวนเพชร ประชารัฐธรรมคุณ เข้าร่วม
7695 นางสาวรสติชา ทองคำ ประชารัฐธรรมคุณ เข้าร่วม
7696 นางสาวณัฐธิดา เมืองแก้ว ประชารัฐธรรมคุณ เข้าร่วม
7697 นางสาวณัฐิกาญจน์ กันอุไร ทุ่งกว๋าววิทยาคม เข้าร่วม
7698 นายวรเทพ เทพประชุม ทุ่งกว๋าววิทยาคม เข้าร่วม
7699 นางสาวณัฐธิดา สมนึก ทุ่งกว๋าววิทยาคม เข้าร่วม
7700 นางสาววนิดา อินทะสร้อย ทุ่งกว๋าววิทยาคม เข้าร่วม
7701 เด็กหญิงพิชชานันท์ นเก่ง ทุ่งกว๋าววิทยาคม เข้าร่วม
7702 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย จุลพันธ์ ทุ่งกว๋าววิทยาคม เข้าร่วม
7703 นายสันติภาพ การดื่ม ทุ่งกว๋าววิทยาคม เข้าร่วม
7704 นายนิติกร ยอดธงชัย ทุ่งกว๋าววิทยาคม เข้าร่วม
7705 เด็กหญิงมัตติกา เปิดช่อง ทุ่งกว๋าววิทยาคม เข้าร่วม
7706 นางสาวประกายดาว อิ่มอร่าม ทุ่งกว๋าววิทยาคม เข้าร่วม
7707 นางสาวภัทรวรรณ พยัคฆ์ศรี ทุ่งอุดมวิทยา เข้าร่วม
7708 นายภัทรชาติ กลิ่นชิด ทุ่งอุดมวิทยา เข้าร่วม
7709 นางสาววรารัตน์ แก้วนาติ๊บ ทุ่งอุดมวิทยา เข้าร่วม
7710 นางสาวอาทิติยา ชื่อหลาย ทุ่งอุดมวิทยา เข้าร่วม
7711 นางสาวพรสวรรค์ แสนปัดชา ทุ่งอุดมวิทยา เข้าร่วม
7712 นางสาวกุลธิดา แก้วคาแสน ทุ่งอุดมวิทยา เข้าร่วม
7713 นายณัฐวุฒิ หมอช้าง ทุ่งอุดมวิทยา เข้าร่วม
7714 นางสาวธัญชนก กุมภาพันธ์ ทุ่งอุดมวิทยา เข้าร่วม
7715 นางสาวภัทรธิดา ถาแวง ทุ่งอุดมวิทยา เข้าร่วม
7716 นางสาวกัลยาณี ธีระบุตร ทุ่งอุดมวิทยา เข้าร่วม
7717 นางสาววีรียา เคนดี แม่เมาะวิทยา เข้าร่วม
7718 นางสาวปรียาวรรณ วงค์คำ แม่เมาะวิทยา เข้าร่วม
7719 นางสาวศิอารย์ กล่ำสี แม่เมาะวิทยา เข้าร่วม
7720 นางสาวพอฤทัย กิติคำ แม่เมาะวิทยา เข้าร่วม
7721 นางสาวกุลยาทิพย์ ปินตา แม่เมาะวิทยา เข้าร่วม
7722 เด็กหญิงมัญชิรา สุวรรณเมือง แม่เมาะวิทยา เข้าร่วม
7723 เด็กหญิงวรัชญา กันมาเวียง แม่เมาะวิทยา เข้าร่วม
7724 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มณีธร แม่เมาะวิทยา เข้าร่วม
7725 เด็กหญิงมณฑิตา เครือบุญมา แม่เมาะวิทยา เข้าร่วม
7726 เด็กหญิงอธิติยา หนิ้วหยิ่น แม่เมาะวิทยา เข้าร่วม
7727 ว่าที่ร้อยตรีสาธิต บุญเมืองขวา วังเหนือวิทยา ครูที่ปรึกษาโครงการ
7728 นายสากล มะหิธิ วังเหนือวิทยา ครูที่ปรึกษาโครงการ
7729 นางศุภิสรา ไวสิทธิ์ แม่สันวิทยา ครูที่ปรึกษาโครงการ
7730 นางสาวศิรินาถ สิทธิการ แม่สันวิทยา ครูที่ปรึกษาโครงการ
7731 นางสาวปาณิสรา ใจเรือน สบปราบพิทยาคม ครูที่ปรึกษาโครงการ
7732 นางสาวพัชราพร จามรี สบปราบพิทยาคม ครูที่ปรึกษาโครงการ
7733 นางพัชราพร วรรณาลักษณ์ สบปราบพิทยาคม ครูที่ปรึกษาโครงการ
7734 ว่าที่ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ ประชารัฐธรรมคุณ ครูที่ปรึกษาโครงการ
7735 นางสาวอาทิติพร แสนจักร ประชารัฐธรรมคุณ ครูที่ปรึกษาโครงการ
7736 นางมงคลยา พานดง ทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูที่ปรึกษาโครงการ
7737 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูที่ปรึกษาโครงการ
7738 นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์ ทุ่งอุดมวิทยา ครูที่ปรึกษาโครงการ
7739 นางกาญจนา ขอน้อย ทุ่งอุดมวิทยา ครูที่ปรึกษาโครงการ
7740 นางสาวมนทิชา หลวงแป้น แม่เมาะวิทยา ครูที่ปรึกษาโครงการ
7741 นางสาวภัทราวดี ไชยยา แม่เมาะวิทยา ครูที่ปรึกษาโครงการ
7742 นายสรวง ศรีแก้วทุม สพม.๓๕ ประธานคณะกรรมการตัดสิน
7743 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร สพม.๓๕ รองประธานคณะกรรมการตัดสิน
7744 นางชนัดดา ทิพย์เลิศ สพม.๓๕ กรรมการตัดสิน
7745 นายคฑาวุธ แข็งแรง สพม.๓๕ กรรมการตัดสิน
7746 นางสาววาสนา บุญมาก สพม.๓๕ กรรมการตัดสิน
7747 นางสาวภัทรมาศ ปินใจ สพม.๓๕ กรรมการตัดสิน
7748 นายลัญจกร ผลวัฒนะ สพม.๓๕ กรรมการตัดสิน
7749 นางสาวอริญา วงศ์ชัย สพม.๓๕ กรรมการตัดสิน
7750 นางสาวฐารดี วงษา สพม.๓๕ กรรมการตัดสิน
7751 นางสาวกนกวรรณ สมวงศ์ สพม.๓๕ กรรมการตัดสิน
7752 นางสาวสุธินี หล้าทา สพม.๓๕ กรรมการตัดสิน
7753 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร สพม.๓๕ ประธานกรรมการดำเนินงาน
7754 นางชนัดดา ทิพย์เลิศ สพม.๓๕ กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
7755 นางสาวภัทรมาศ ปินใจ สพม.๓๕ กรรมการดำเนินงาน
7756 นางสาวนราภรณ์ นันทสุวรรณ์ สพม.๓๕ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการดำเนินงาน
<< 1 >>