หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด พิมพ์
354 นายธีรยุทธ กสิรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
355 นายธีรภัทร แปงคำ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
356 นางบุษบา ตันลาพุฒ กิ่วลมวิทยา
357 นางชันนี สะอาด กิ่วลมวิทยา
358 นายสมบัติ จันทร์สุริยะ แม่ทะประชาสามัคคี
359 นางศิริญญา วงศ์สุภา แม่ทะประชาสามัคคี
360 นายสมบูรณ์​ เหมือนจันทร์ ลำปางกัลยาณี
361 นายศราวุธ​ สิทธิชุม ลำปางกัลยาณี
362 นางจารุณี เทพทอง เสริมงามวิทยาคม
363 นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ เสริมงามวิทยาคม
364 นายอภิชาติ อินมะกอก เถินวิทยา
365 นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม เถินวิทยา
366 นางสาวมยุรี เทือกตา เถินวิทยา
367 นางสาวศิริมาศ ราชคม แม่เมาะวิทยา
368 นางทัดทรวง เตชะแก้ว แม่เมาะวิทยา
369 นางฉวีวรรณ สุภานนท์ ห้างฉัตรวิทยา
370 นายสุชาติ สถาพร ห้างฉัตรวิทยา
371 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา แม่สันวิทยา
372 นายเสนีย์ จินตกสิกรรม แม่สันวิทยา
373 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง เวียงมอกวิทยา
374 นางสาวบังอร ยะฟู เวียงมอกวิทยา
375 นางสาวธนวรรณ เอมจั่น เวียงมอกวิทยา
376 นายสมบัติ อุตรัตน์ แม่ทะพัฒนศึกษา
377 นางทรงลักษณ์ ชาวผ้าขาว แม่ทะพัฒนศึกษา
378 สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติ โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
379 นายโยธิน ศิริกาญจนางกูร โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
380 นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา เวียงตาลพิทยาคม
381 นางปภาดา รัตนประทีป เวียงตาลพิทยาคม
382 นางสุธาทิพย์ ต๊ะคำวรรณ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
383 นางสาวจันทิมา ยะชะระ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
384 นายอนุฤทธิ์ ปกติจิต เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
385 นายกัมพล ธิติกร แม่ทะวิทยา
386 นางกรรณิการ์ บุตรพิชัย แม่ทะวิทยา
387 ว่าที่ ร.ต.วิทยา คุณารูป แม่ทะวิทยา
388 นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรือง ประชารัฐธรรมคุณ
389 นางนุชธิชา ทินวงษ์ ประชาราชวิทยา
390 นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน ประชาราชวิทยา
391 นายชัชวาลย์ นันทอาภา เกาะคาวิทยาคม
392 นายวิชัย แซ่ซง เกาะคาวิทยาคม
393 นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์ ไหล่หินวิทยา
394 นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา เมืองมายวิทยา
395 นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
396 นางสาวนิภาพรรณ มีแพง ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ
397 นายสุทิน คงสนุ่น แจ้ห่มวิทยา
398 นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
399 นางกนกพร อุสาหะพงษ์สิน ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
400 นายโกศล สินธุบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
401 นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
402 นางวราภรณ์ เชื้อน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
403 นายลัญจกร ผลวัฒนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
404 นางสาวฐารดี วงศ์ษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
405 นางสาววศินี วนรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
406 นางวิรัทญา ศิริวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
407 นางสาวศศิกมล ก๋าหล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35