หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด พิมพ์
408 นายจักรพงษ์ บานงาม เมืองปานพัฒนวิทย์
409 นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ เมืองปานพัฒนวิทย์
410 นางสาวกิตติยา แก้วสิงห์ สบปราบพิทยาคม
411 นายยุติวิชญ์ เทือกตา สบปราบพิทยาคม
412 นายสราวุฒิ คำวัน สบปราบพิทยาคม
413 นางสรัญญา เรือนคำ ทุ่งกว๋าววิทยาคม
414 นายสนั่น กาญจนเชษฐ์ ทุ่งกว๋าววิทยาคม
415 นางกาญจนา ขอน้อย ทุ่งอุดมวิทยา
416 นายสุมล สัญญาเดช ทุ่งอุดมวิทยา
417 นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล วังเหนือวิทยา
418 นางสาวปารณีย์ บุญสม แจ้ห่มวิทยา
419 นายอุเทน ระวังวงศ์ แจ้ห่มวิทยา
420 นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์ เมืองปานวิทยา
421 นายธรณินทร์ พานธงรักษ์ เมืองปานวิทยา
422 นางสาวสุดารัตน์ สุจา น้ำดิบวิทยาคม
423 นางสาวเขมนิจ คำปิว น้ำดิบวิทยาคม
424 นางอำพร นันทะชัย วชิรป่าซาง
425 นางเลไลย์ กิตติวรรณ วชิรป่าซาง
426 นางสาวภาวิณี ศรีกระจ่าง เวียงเจดีย์วิทยา
427 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย เวียงเจดีย์วิทยา
428 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม แม่ตืนวิทยา
429 นางสาวพวงมณี ฤทัยกริ่ม อุโมงค์วิทยาคม
430 นายณรงค์ วรพจน์ อุโมงค์วิทยาคม
431 นายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู อุโมงค์วิทยาคม
432 นายสุชาติ ฝ่ายเทศ ป่าซาง
433 นางกนกพรรธน์ วัฒนนันทิพงศ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
434 นางสาวกนกวรรณ วงศ์ษายะ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
435 นางยุวดี พรหมนิล บ้านแป้นพิทยาคม
436 นางปราณี ไกลกลิ่น บ้านแป้นพิทยาคม
437 นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
438 นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
439 นายบุญชัย กลิ่นอวล จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
440 นายยุทธนา บุญทา ป่าตาลบ้านธิพิทยา
441 นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
442 นางศรีเริญ มีพิมพ์ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
443 นายดนุพล​ วงศ์​พนัส​สัก​ ทาขุมเงินวิทยาคาร
444 นายประมูล ภูครองแถว แม่ทาวิทยาคม
445 นายพุฒิพัฒน์ วงค์หลิ่งห้า บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
446 นายสุทิน คงสนุ่น แจ้ห่มวิทยา
447 นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
448 นางกนกพร อุสาหะพงษ์สิน ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
449 นางสุธาทิพย์ ต๊ะคำวรรณ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
450 นางสาวศิริมาศ ราชคม แม่เมาะวิทยา
451 นายโกศล สินธุบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
452 นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
453 นางวราภรณ์ เชื้อน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
454 นายลัญจกร ผลวัฒนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
455 นางสาวฐารดี วงศ์ษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
456 นางสาววศินี วนรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
457 นางวิรัทญา ศิริวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
458 นางสาวศศิกมล ก๋าหล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35