หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด พิมพ์
1176 นายกฤษณ์ เปี้ยอุตร กิ่วลมวิทยา
1177 นายวิชัย แซ่ซง เกาะคาวิทยาคม
1178 นางสาวมินตรา ถาวรรณา เกาะคาวิทยาคม
1179 นางสาวมณีรักษ์ เอ็นเมืองเหล็ก จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
1180 ว่าที่ร้อยตรีกมลศิษฐ์ ชลมนัสสรณ์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
1181 นายพีรพล พรหมมินทร์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
1182 นายธนกฤต บุญทาจันทร์ จักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
1183 นายธนธรณ์ ธรรมเดชะ แจ้ห่มวิทยา
1184 นายวสันต์ อุดถาน้อย แจ้ห่มวิทยา
1185 นางเอมอร ยกยอ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
1186 นายสมพงษ์ ทวีโล ทาขุมเงินวิทยาคาร
1187 นายดนุพล วงศ์พนัสสัก ทาขุมเงินวิทยาคาร
1188 นายสนั่น กาญจนเชษฐ์ ทุ่งกว๋าววิทยาคม
1189 ว่าที่ร้อยตรีพงศกร สุริยะ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
1190 นายปิยฉัตร ไชยแก้ว ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
1191 นางฉวรัตน์ คำธัญ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
1192 นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
1193 นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
1194 นายเมธา ศรีประทีป ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
1195 นายสมคิด ไพรบูรณ์ น้ำดิบวิทยาคม
1196 ว่าที่ร้อยตรีรชฏ หมอศาสตร์ น้ำดิบวิทยาคม
1197 นางสุปราณี เป็งบังวัน บุญวาทย์วิทยาลัย
1198 นายประยง ตรินันต์ บุญวาทย์วิทยาลัย
1199 นายยุทธนา สมณะ บุญวาทย์วิทยาลัย
1200 นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงค์ บุญวาทย์วิทยาลัย
1201 นางสมสาย คำตุ้ยเชื้อ บุญวาทย์วิทยาลัย
1202 นางสาวนิภาพร ประทุมพงษ์ บุญวาทย์วิทยาลัย
1203 นายภิญโญ แสงทอง บุญวาทย์วิทยาลัย
1204 นางแสงเทียน งามชมภู บุญวาทย์วิทยาลัย
1205 นางสาวภัททิรา กาวินันท์ ประชารัฐธรรมคุณ
1206 นายอภิวิชช์ เวียงคำ ประชาราชวิทยา
1207 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ วรรณชัย ป่าซาง
1208 นางสาวนาถปรียา เหรียญทอง ป่าตาลบ้านธิพิทยา
1209 นายสมบัติ รัตนโชติกุล โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
1210 นายดวงเดช อาดย่อแฮ เมืองปานพัฒนวิทย์
1211 นางสาวสุพรรณี วงค์สิงค์ แม่ทะประชาสามัคคี
1212 นายนภาพล บุญมั่น แม่ทะวิทยา
1213 นางสาวพรทิพย์ โพธาชัย แม่พริกวิทยา
1214 นางสาวทิพผกา สาธรรม แม่เมาะวิทยา
1215 นางรัชนี ตันมิ่ง ราชประชานุเคราะห์ 26
1216 นางสาวกัญวรา ใจสุข ราชประชานุเคราะห์ 26
1217 นางสาวจิราวรณ ธรรมป๊อก ราชประชานุเคราะห์ 26
1218 นางเพ็ชรศรี ทิพกนก ลำปางกัลยาณี
1219 นางสุภาณี ธิสาระ ลำปางกัลยาณี
1220 นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ ลำปางกัลยาณี
1221 นางหทัยภัทร ลิ้นทอง ลำปางกัลยาณี
1222 นายสุพล เครือสาร ลำปางกัลยาณี
1223 นายสมชาย เกิดฤทธิ์ วชิรป่าซาง
1224 นายชนินทร์ หลงสมบูรณ์ วชิรป่าซาง
1225 นายธวัชชัย ใจแวน เวียงเจดีย์วิทยา
1226 นายอนุรักข์ สุขใจ เวียงเจดีย์วิทยา
1227 นายวิวัฒฑ์ สุคัมภีร์ เวียงเจดีย์วิทยา
1228 นายศราวุธ เขื่อนคำ เวียงเจดีย์วิทยา
1229 นางสาวอุษณีย์ เอกเรื่อง เวียงเจดีย์วิทยา
1230 นางอำไพ หิริโอ เวียงตาลพิทยาคม
1231 นายสลิต พิมวาปี ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
1232 นายภูมิสิทธิ์ กุสสลานุภาพ สบปราบพิทยาคม
1233 นางสาวอรทัย ไชยวังเย็น ส่วนบุญโญปถัมถ์ ลำพูน
1234 นางสุนทรี พลสยม ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
1235 นายพีระพงษ์ ถุงแก้ว ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
1236 นางสาวโสภา แสนใจบาล ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
1237 ว่าที่ร้อยตรีจิราวรรณ ยศเพ็ชรกาศ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
1238 นายภาสกร เต็มขันท์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
1239 ว่าที่ร้อยตรีตระกูล ปาละก้อน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
1240 นายภากร วงค์มูล ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
1241 ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ จามพฤกษ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
1242 นายศราวุธ หลุยจำวัน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
1243 นางสาวจันทร์รินี ใจเทพ ส่วนบุญโญปถัมภ์​ ลำพูน
1244 นายวัชรชัย ชัยสาร ส่วนบุญโญปถัมภ์​ ลำพูน
1245 นายอนุฤทธิ์ ปกติจิต เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
1246 นางอัมวรรณ กนกกังวานโรจน์ เสริมงามวิทยาคม
1247 นายสุชาติ สถาพร ห้างฉัตรวิทยา
1248 นางอัญชลี นันทอาภา ไหล่หินวิทยา
1249 นายทวิชาติ กลิ่นสุวรรณ อุโมงค์วิทยาคม
1250 นายณรงค์ วรพจน์ อุโมงค์วิทยาคม
1251 นายกิตติชัย รักดี ทุ่งอุดมวิทยา
1252 นายชาญชัย จันทร์อ่อน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
1253 นายทินพันธ์ ตันตุ้ย
1254 นายวรชาติ มาทา
1255 นายวิวรรธน์ ชัยวิรัช
1256 นางสาวรัชฎาภรณ์ คำยุ
1257 นายเอนก ประเสริฐ
1258 นายนัฐพล นิ่มวิบูลย์สม