หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด พิมพ์
1747 นางวรนาฎ   สิทธิฤทธิ์ เวียงตาลพิทยาคม
1748 นางสาวพิยดา   เหล่าจันตา เวียงตาลพิทยาคม
1749 นางสาวชมพูนุช  อ้ายชุ่ม เวียงตาลพิทยาคม
1750 นางสาวสุนันทา   ดงผะขะ เวียงตาลพิทยาคม
1751 นายยรรยง  คำอ้อย เวียงตาลพิทยาคม
1752 นายชัยชนะ ปาสวัสดิ์ วชิรป่าซาง
1753 นางสาว ศศิกมล ใจพล วชิรป่าซาง
1754 นายณัฐพงษ์ กันทาดง วชิรป่าซาง
1755 นายธนภัทร บุตรศาสตร์ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
1756 นางสาวมัสติการ วรรณภิระ ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
1757 นางสาวเนตรนภา กิติเดช แม่ทาวิทยาคม
1758 นางสาวปริยภัทร ตาพงค์ แม่ทาวิทยาคม
1759 นางสาวอัสรีนา วนาทัศนีย์ ประชาราชวิทยา
1760 นายปริวรรต บุญสินวโรทัย  ประชาราชวิทยา
1761 นางสาวจริยาภรณ์  พาแขะ ประชาราชวิทยา
1762 นางสาวรัตติกาล ขวัญธนฉาย ประชาราชวิทยา
1763 นางสาววราพร ยาง ประชาราชวิทยา
1764 นางสาวเมธาพร  ยินดี   ประชาราชวิทยา
1765 นางสาวยุวดี​ เชี่ยวชาญ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
1766 นางสาวศศิกาญร์​ ดวงพรม บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
1767 นางสาวเอง​ อุนต๊ะ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
1768 นางสาวรื่นอ่อง​ ซูจิ่ง บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
1769 นาย​วีรวัฒน์​ ดวงจันทร์​ บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
1770 นางสาวจรรพร  ชัยสวัสดิ์ บ้านแป้นพิทยาคม
1771 นางสาวจิราภร  ธุรี บ้านแป้นพิทยาคม
1772 นางยุวดี  พรหมนิล บ้านแป้นพิทยาคม
1773 นายปัณณธร จิ๋วอ่อน เเม่พริกวิทยา
1774 นายจีรวัช อินต๊ะวงค์ เเม่พริกวิทยา
1775 นายเสน่ห์ เอื้อเเท้  เเม่พริกวิทยา
1776 นายประทานพร แก้วงาม แจ้ห่มวิทยา
1777 นายณัฐพงศ์ พรหมขัติแก้ว แจ้ห่มวิทยา
1778 นางสาวจิราพร เตจะแยง แจ้ห่มวิทยา
1779 นางสาวธนาภรณ์ ศรีสางาม แจ้ห่มวิทยา
1780 นางสาวรัชฎาพร อยู่สุข แจ้ห่มวิทยา
1781 นางสาวฐิติพร ออนตระไคร้ แจ้ห่มวิทยา
1782 นางสาวขวัญจิรา ต๋าคำ แจ้ห่มวิทยา
1783 นางสาวณิชา กันไว แจ้ห่มวิทยา
1784 นายธนบดี มณีวรรณ์ แจ้ห่มวิทยา
1785 นางสาวนัฐทิฌา อินตานันท์ แจ้ห่มวิทยา
1786 นางสาวพลอยชมพู อยู่สบาย แจ้ห่มวิทยา
1787 นางสาวมณฑิตา เป็นคุณ แจ้ห่มวิทยา
1788 นางสาวสาริดา แคล้วคลาด แจ้ห่มวิทยา
1789 นางสาวศิริพร จักรคำ แจ้ห่มวิทยา
1790 นายธีรโชติ พุ่มแก้ว แจ้ห่มวิทยา
1791 นายณัฐนันท์ จันทร์หยวก แจ้ห่มวิทยา
1792 นางสาวสิริยากร ล่ำต่ำ แจ้ห่มวิทยา
1793 นางสาวพัทธนันท์ วงธิสอน บุญวาทย์วิทยาลัย
1794 นายชญานิน อนันต์รัตนากูร บุญวาทย์วิทยาลัย
1795 นางสาวชนัญญา ฝาตา บุญวาทย์วิทยาลัย
1796 นางสาวกัลยากร วิจิตรยืนยง บุญวาทย์วิทยาลัย
1797 นายภัทรนนท์ ชูเรืองฤทธิ์ บุญวาทย์วิทยาลัย
1798 นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยศรี บุญวาทย์วิทยาลัย
1799 นางสาวนฤชยา ทานุสาร บุญวาทย์วิทยาลัย
1800 นางสาวกัลยากร วังแวว บุญวาทย์วิทยาลัย
1801 นางสาวตรีรดา วงค์สรรเสริญ บุญวาทย์วิทยาลัย
1802 นางสาวศวิตา อินประสิทธิ บุญวาทย์วิทยาลัย
1803 นางสุปราณี เป็งบังวัน บุญวาทย์วิทยาลัย
1804 นางจิลาวัล มหามิตร บุญวาทย์วิทยาลัย
1805 เด็กชายกิตติพงษ์ ไวสติ กิ่วลมวิทยา
1806 เด็กชายจักรพงค์ ก้อนทอง กิ่วลมวิทยา
1807 เด็กชายเฉลิมศักดิ์ ตั้งตัวดี กิ่วลมวิทยา
1808 เด็กชายณัฐกานต์ การหมั่น กิ่วลมวิทยา
1809 เด็กชายทัตเทพ องอาจ กิ่วลมวิทยา
1810 เด็กชายธนพล งามสม กิ่วลมวิทยา
1811 เด็กชายธีรโชติ ศรีแก้วนิตร กิ่วลมวิทยา
1812 เด็กชายนนทกร ต่อสนิท กิ่วลมวิทยา
1813 เด็กชายบุญนำพาพิสุทธิ์ พรหมมี กิ่วลมวิทยา
1814 เด็กชายปฏิภาณ สืบสายดี กิ่วลมวิทยา
1815 เด็กชายปรเมศวร์ ก๋องคำบุตร กิ่วลมวิทยา
1816 เด็กชายพงศกร แต้มรู้ กิ่วลมวิทยา
1817 เด็กชายพัฒนชาติ กลมไธสง กิ่วลมวิทยา
1818 เด็กชายพีรพัฒน์ โทมัด กิ่วลมวิทยา
1819 เด็กชายภัทรพล เสนจันทร์ กิ่วลมวิทยา
1820 เด็กชายภาณุพงษ์ วงศ์มณีวรรณ กิ่วลมวิทยา
1821 เด็กชายวีระศักดิ์ จันเวียง กิ่วลมวิทยา
1822 เด็กชายศักดิ์กรินทร์ ขัดวงศ์ กิ่วลมวิทยา
1823 เด็กชายศิวัช บุญเฉลิม กิ่วลมวิทยา
1824 เด็กชายอภิรักษ์ ดวงจันทร์คำ กิ่วลมวิทยา
1825 เด็กชายอภิวัฒน์ งามงอน กิ่วลมวิทยา
1826 เด็กหญิงอาทิตย์ ชุมทอง กิ่วลมวิทยา
1827 เด็กหญิงกนกวรรณ คำวาส กิ่วลมวิทยา
1828 เด็กหญิงเกตุสุดา จันทร์ตา กิ่วลมวิทยา
1829 เด็กหญิงขวัญจิรา พริกเสน กิ่วลมวิทยา
1830 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญมา กิ่วลมวิทยา
1831 เด็กหญิงธัญญามาศ สุขปวง กิ่วลมวิทยา
1832 เด็กหญิงธิดารัตน์ หน่อวงศ์ กิ่วลมวิทยา
1833 เด็กหญิงเนติมา เตรียมแรง กิ่วลมวิทยา
1834 เด็กหญิงปานรวี ตากล้า กิ่วลมวิทยา
1835 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เป่าพิษ กิ่วลมวิทยา
1836 เด็กหญิงยุพเรศ วงศ์ป่าขาม กิ่วลมวิทยา
1837 เด็กหญิงลักษิกา เดชประทุม กิ่วลมวิทยา
1838 เด็กหญิงหยาดฟ้า แสงโสภา กิ่วลมวิทยา
1839 เด็กหญิงอภิรดี อินตานันท์ กิ่วลมวิทยา
1840 เด็กหญิงปุณญาพร โพธิ์แสนสุข กิ่วลมวิทยา
1841 เด็กชายกันตพงศ์ เกี๋ยงแก้ว กิ่วลมวิทยา
1842 เด็กชายกิตติรัตน์ คุณมี กิ่วลมวิทยา
1843 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชัยเจริญ กิ่วลมวิทยา
1844 เด็กชายณัฐพล สีสด กิ่วลมวิทยา
1845 เด็กชายนพชัย สูงดี กิ่วลมวิทยา
1846 เด็กชายปฏิภาณ ทาทองเชื้อ กิ่วลมวิทยา
1847 เด็กชายพีระพล ต้องใจ กิ่วลมวิทยา
1848 เด็กชายพีรณัฐ วงศ์ษา กิ่วลมวิทยา
1849 เด็กชายภูริภัทร ตาปัน กิ่วลมวิทยา
1850 เด็กชายรพีพัทธ์ กันทะวัง กิ่วลมวิทยา
1851 เด็กชายรัฐภูมิ จับไหว กิ่วลมวิทยา
1852 เด็กชายอรรถพล ต๊ะเฟย กิ่วลมวิทยา
1853 เด็กหญิงจินดาลักษณ์ สุภากาศ กิ่วลมวิทยา
1854 เด็กหญิงจิราลักษณ์ เครือวิเสน กิ่วลมวิทยา
1855 เด็กหญิงชัชฎา พุทธวงค์ กิ่วลมวิทยา
1856 เด็กหญิงณัฐชยา จักอะโน กิ่วลมวิทยา
1857 เด็กหญิงธิญาดา แสนคำ กิ่วลมวิทยา
1858 เด็กหญิงนุชจรีภรณ์ แก้วจรัญ กิ่วลมวิทยา
1859 เด็กหญิงบุษกร โสวะละ กิ่วลมวิทยา
1860 เด็กหญิงปราณปริยา วันกาล กิ่วลมวิทยา
1861 เด็กหญิงพรพรรณ กาวินันท์ กิ่วลมวิทยา
1862 เด็กหญิงพรพิมล แก้วมา กิ่วลมวิทยา
1863 เด็กหญิงพัชรียา จิรินทร์วงศ์ กิ่วลมวิทยา
1864 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์ทา กิ่วลมวิทยา
1865 เด็กหญิงรินรดา พรมจักร กิ่วลมวิทยา
1866 เด็กหญิงวรัญญา ละออง กิ่วลมวิทยา
1867 เด็กหญิงอมรรัตน์ นิลแนม กิ่วลมวิทยา
1868 เด็กหญิงอรุณี ทองเพ็ง กิ่วลมวิทยา
1869 เด็กชายคณัชณัทค์ ฟังเย็น กิ่วลมวิทยา
1870 เด็กชายชินวัตร ขาวแดง กิ่วลมวิทยา
1871 เด็กชายณัฐภูมิ ทาสี กิ่วลมวิทยา
1872 เด็กชายเด่นภูมิ มีไหว กิ่วลมวิทยา
1873 เด็กชายธันวา ทิพันธ์ กิ่วลมวิทยา
1874 เด็กชายนฤเบท ชัยเจริญ กิ่วลมวิทยา
1875 เด็กชายนัฐวุฒิ ไชยวัง กิ่วลมวิทยา
1876 เด็กชายบูรพา ปัญชัยยา กิ่วลมวิทยา
1877 เด็กชายภาณุพงศ์ บุญแก้ว กิ่วลมวิทยา
1878 เด็กชายอัฐพงษ์ วงค์เรียน กิ่วลมวิทยา
1879 เด็กชายเอกชัย หลักมั่น กิ่วลมวิทยา
1880 เด็กหญิงเขมนิด พุทธสอน กิ่วลมวิทยา
1881 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ใจเพ็ชร กิ่วลมวิทยา
1882 เด็กหญิงณัชชา ตามเพียร กิ่วลมวิทยา
1883 เด็กหญิงอริญชยา เจริญพิทักษ์ กิ่วลมวิทยา
1884 เด็กหญิงธาวินี มีเงิน กิ่วลมวิทยา
1885 เด็กหญิงนภาสิริ ฤทธิคุณ กิ่วลมวิทยา
1886 เด็กหญิงนิศารัตน์ บุญเตี่ยม กิ่วลมวิทยา
1887 เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ศรีใจ กิ่วลมวิทยา
1888 เด็กหญิงพิมประไพร ใจคำเครือ กิ่วลมวิทยา
1889 เด็กหญิงมีนา มัญชุภาดารา กิ่วลมวิทยา
1890 เด็กหญิงรินทิรา ฟังเย็น กิ่วลมวิทยา
1891 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ตามชื่อ กิ่วลมวิทยา
1892 เด็กหญิงโสริยา ธุระ กิ่วลมวิทยา
1893 เด็กหญิงสุฑามาศ ตาเสนะ กิ่วลมวิทยา
1894 เด็กหญิงอริสรา แสนยาบุตร กิ่วลมวิทยา
1895 เด็กชายภัทธระพล วงศ์มณีวรรณ กิ่วลมวิทยา
1896 นายนันทิพัฒน์ เดชประทุม กิ่วลมวิทยา
1897 นายพชรพล มูลรอด กิ่วลมวิทยา
1898 นายมโณ ปิดหลก กิ่วลมวิทยา
1899 นายอาภิวัฒน์ เริงใจ กิ่วลมวิทยา
1900 นางสาวกฤติยาภรณ์ กันทวงศ์ กิ่วลมวิทยา
1901 นางสาวจิราภรณ์ พูลพึ่ง กิ่วลมวิทยา
1902 นางสาวปาริชาติ สีวันทอง กิ่วลมวิทยา
1903 นางสาวรัตติกาล สุจริง กิ่วลมวิทยา
1904 นางสาวภูริพัฒน์ ตะนะเกต กิ่วลมวิทยา
1905 นายธนาวุฒิ มานะ กิ่วลมวิทยา
1906 นายภีรพัฒน์ จอกเงิน กิ่วลมวิทยา
1907 นายระพีพงศ์ สีดี กิ่วลมวิทยา
1908 นายภาณุวัฒน์ พึ่งประชา กิ่วลมวิทยา
1909 นางสาวจุรีรัตน์ งามสม กิ่วลมวิทยา
1910 นางสาวชุติพร นิลแนม กิ่วลมวิทยา
1911 นางสาวณัฐกานต์ ไวสติ กิ่วลมวิทยา
1912 นางสาวรัชฎาภรณ์ กิ่วลมวิทยา
1913 นางสาวสุมิตา มานะ กิ่วลมวิทยา
1914 นายพีรวัฒน์ ธีรพงษ์ กิ่วลมวิทยา
1915 นายกิติชัย มังกร กิ่วลมวิทยา
1916 นายกิตติศักดิ์ ทองคำโฮ้ง กิ่วลมวิทยา
1917 นายดิรัณเดช มูลรอด กิ่วลมวิทยา
1918 นายนพรัตน์ สีเทพ กิ่วลมวิทยา
1919 นายบูรพา กันชัยยา กิ่วลมวิทยา
1920 นายปิยะศักดิ์ อินกาวี กิ่วลมวิทยา
1921 นายวันชัย มีกำไร กิ่วลมวิทยา
1922 นายศุภกิจ คุซิตา กิ่วลมวิทยา
1923 นายสิทธิการ กาวิละนันท์ กิ่วลมวิทยา
1924 นางสาวจิราวรรณ ตายะสืบ กิ่วลมวิทยา
1925 นางสาววาทินี วิงวอน กิ่วลมวิทยา
1926 นายชโนดม เกตุค้ม กิ่วลมวิทยา
1927 นางสาวจินตนา วิจิตรจันทร์ กิ่วลมวิทยา
1928 นางสาวเทวิภา อินเสาร์ กิ่วลมวิทยา
1929 นางสาวธิดารัตน์ สดไสย กิ่วลมวิทยา
1930 นางสาวธิดารัตน์ ตั้งตัวดี กิ่วลมวิทยา
1931 นางสาวนัทธิดา ชาวจันทร์ กิ่วลมวิทยา
1932 นางสาวพิรดา อนุ กิ่วลมวิทยา
1933 นายสุกฤษฏิ์   สายสุภา ห้างฉัตรวิทยา
1934 นายสรวิทย์ ใจคำ    ห้างฉัตรวิทยา
1935 นายสุชาติ  สถาพร  ห้างฉัตรวิทยา
1936 นายสมพร   ถามะพันธ์    ห้างฉัตรวิทยา
1937 นายนรายุทธ  หมื่นปัญญา  ห้างฉัตรวิทยา
1938 นายเกียรติศักดิ์ จิตต์มงคล ประชารัฐธรรมคุณ
1939 นายวโรดม รัตนปัญญา ประชารัฐธรรมคุณ
1940 นางสาวอลิชา อินแต่ง ประชารัฐธรรมคุณ
1941 นางสาวอินทิรา ฟูตุ้ย ประชารัฐธรรมคุณ
1942 นางสาวกนกพร รัตนวัน ประชารัฐธรรมคุณ
1943 นางสาวชลันดา เครือระยา ประชารัฐธรรมคุณ
1944 นางสาวมนัญชยา แสนดี ประชารัฐธรรมคุณ
1945 นางสาวนฤภรญ์ นนทมาลย์ ประชารัฐธรรมคุณ
1946 นางสาวฐิตินันท์ เจือหัตติญานนท์ ประชารัฐธรรมคุณ
1947 นางสาวธรรชนก ก้งซุย ประชารัฐธรรมคุณ
1948 นายนภรณ์ บุญเป็ง ประชารัฐธรรมคุณ
1949 นายฐิติ นครสุวรรณ์ ประชารัฐธรรมคุณ
1950 นางชนาภานิษฐ์ จิตรจง แม่ทาวิทยาคม
1951 นางสาวนิฤมล ปั๋นแก้ว  แม่ทาวิทยาคม
1952 นายผจญ ภักดีวิวัฒน์ แม่ทะประชาสามัคคี
1953 นายสมบัติ จันทร์สุริยะ แม่ทะประชาสามัคคี
1954 นางชุติมน เป็งแก้ว แม่ทะประชาสามัคคี
1955 นางสาวสุพรรณี วงค์สิงห์ แม่ทะประชาสามัคคี
1956 นายทักษ์ดนัย พรหมินทร์ แม่ทะประชาสามัคคี
1957 นางสาวสุวพิชญ์ จันทร์สุริยะ แม่ทะประชาสามัคคี
1958 นางสาวพิจิตรา แก้วสาย แม่ทะประชาสามัคคี
1959 นางสาวกัญญาณัฐ มีสมวัฒน์ แม่ทะประชาสามัคคี
1960 นางสาวชนัญญา ตันมล แม่ทะประชาสามัคคี
1961 นางสาวศศิกานต์ หอมหวล แม่ทะประชาสามัคคี
1962 นางสาวกฤติกา ต๊ะใส แม่ทะประชาสามัคคี
1963 นางสาวปาริชาติ เขื่อนปา แม่ทะประชาสามัคคี
1964 นางสาวปิยธิดา เครื่อนปา แม่ทะประชาสามัคคี
1965 นางสาวอัญธิมากร หมื่นน้อย แม่ทะประชาสามัคคี
1966 นายณัฐพล มูลพุ่มสาย แม่ทะประชาสามัคคี
1967 นายธีรภัทร คำมาจันทร์ แม่ทะประชาสามัคคี
1968 นางสาวกัลยา เปี้ยแปง แม่ทะประชาสามัคคี
1969 นางสาวอารยา ศิริวงศ์ แม่ทะประชาสามัคคี
1970 นายทนายุทธ วงศ์จันสุ แม่ทะประชาสามัคคี
1971 นางสาวกชพร รักสวัสดิ์ แม่ทะประชาสามัคคี
1972 นายนันทวัฒน์ ต้องใจ แม่ทะประชาสามัคคี
1973 นางสุภาณี ธิสาระ ลำปางกัลยาณี
1974 นางเพ็ชรศรี ทิพกนก ลำปางกัลยาณี
1975 นายสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ ลำปางกัลยาณี
1976 นายสุพล เครือสาร ลำปางกัลยาณี
1977 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ลำปางกัลยาณี
1978 นายอนุชิต แสงศิริรัตน์ ลำปางกัลยาณี
1979 นางสาวสุภัสสรา บุนนาค ลำปางกัลยาณี
1980 นางเบญญา  วรรณมณี ลำปางกัลยาณี
1981 นางหทัยภัทร  ลิ้นทอง ลำปางกัลยาณี
1982 นางพรพรรณ์  ไชยเมือง ลำปางกัลยาณี
1983 นางณิชานันท์   เมฆศิริ ลำปางกัลยาณี
1984 นายหรินทร์  คะระวาด ลำปางกัลยาณี
1985 นายพรหมรังษี  ทรงศรีสกุล ลำปางกัลยาณี
1986 นายปฐวี  มณีวงศ์ ลำปางกัลยาณี
1987 นายศราวุธ  สิทธิชุม ลำปางกัลยาณี
1988 นางสาวดารณี   สมสิทธิ์ ลำปางกัลยาณี
1989 นางสาวรัตติพร  สาจินดารัตน์ ลำปางกัลยาณี
1990 นายสหราช ปาระมี ลำปางกัลยาณี
1991 นายสุภนัย คำเร็ว ลำปางกัลยาณี
1992 นางสาวภัทรธร จอมวงค์ ลำปางกัลยาณี
1993 นางสาวนริสรา สุระเสน ลำปางกัลยาณี
1994 นางสาวอรพินทุ์  อวฤทธิ์ เวียงเจดีย์วิทยา
1995 นางสาวปวริศา ปันดิสรณ์ เวียงเจดีย์วิทยา
1996 นางสาวปิยะธิดา มิตตะกุล เวียงเจดีย์วิทยา
1997 นางสาวอัมพวัน ตุ่นกันทา เวียงเจดีย์วิทยา
1998 นายทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว สบปราบพิทยาคม
1999 นายสราวุฒิ คำวัน สบปราบพิทยาคม
2000 นางสุภาพร เจริญผล สบปราบพิทยาคม
2001 นางสาวกัณห์ญาวีฬ์ ศิริน่าน สบปราบพิทยาคม
2002 นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด สบปราบพิทยาคม
2003 นางสาวกิตติยา แก้วสิงห์ สบปราบพิทยาคม
2004 นายยุติวิชญ์ เทือกตา สบปราบพิทยาคม
2005 นายจรัญ ปัญญาดิบวงศ์ สบปราบพิทยาคม
2006 นายประยุทธ์ สีเที่ยง สบปราบพิทยาคม
2007 นายณัฐพงศ์ เรือนปานันท์ สบปราบพิทยาคม
2008 นางสาวสุมน อุตมูล สบปราบพิทยาคม
2009 นายวรัญญู มูลตา สบปราบพิทยาคม
2010 นายคุณานนท์ ตุ่นแจ้ สบปราบพิทยาคม
2011 นางสาวรสรวีร์ ตันตุ้ย สบปราบพิทยาคม
2012 นางสาวสิรินญา เฉิดไธสง สบปราบพิทยาคม
2013 นางสาวธวัลพร วันมะโน สบปราบพิทยาคม
2014 นางสาวพิมผกา แก้วที่สุด สบปราบพิทยาคม
2015 นายปรเมศร์ ศิริป้อ สบปราบพิทยาคม
2016 นางสาวพิมลรัตน์ สุรินทร์เซง สบปราบพิทยาคม
2017 นางสาวชนิดา ฟูธรรม สบปราบพิทยาคม
2018 นางสุชาวดี  ขันโท กิ่วลมวิทยา
2019 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  เรือนรู กิ่วลมวิทยา
2020 นางสาวบวรภัค  เขียวคำอ้าย กิ่วลมวิทยา
2021 นายปิยะบุตร  สายเมือง กิ่วลมวิทยา