หมายเลข ชื่อ-สกุล สังกัด พิมพ์
247 นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล สพม.๓๕
248 นายชนินทร์ วรรณมณี สพม.๓๕
249 นายสรวง ศรีแก้วทุม สพม.๓๕
250 นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง สพม.๓๕
251 นายจรัส คำอ้าย สพม.๓๕
252 นายกฤษฎา มณีเชษฐา สพม.๓๕
253 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว สพม.๓๕
254 นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน สพม.๓๕
255 นางสาววาสนา บุญมาก สพม.๓๕
256 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร สพม.๓๕
257 นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ สพม.๓๕
258 นางสาวอริสรา ปินใจ สพม.๓๕
259 นายศรพิชัย ศรีสมยศ สพม.๓๕
260 นางสาวขณิฐภรณ์ พรหมปลูก สพม.๓๕
261 นางมะลิวัลย์ ขวัญกิจศักดา สพม.๓๕
262 นางอัญชลิกา วิสิทธิ์ศักดิ์ สพม.๓๕
263 นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร สพม.๓๕
264 นางกชพรรณ ยอดใจ สพม.๓๕
265 นางเครือวัลย์ หมอยา สพม.๓๕
266 นางรัชนี อุปนันท์ สพม.๓๕
267 นางนฤมล สกุลไทย สพม.๓๕
268 นายทรงพล เฟื่องฟู สพม.๓๕
269 นายโกศล พานดง สพม.๓๕
270 นางนันท์นภัส ไสยาทา สพม.๓๕
271 นางวิไลวรรณ์ วงศ์สวัสดิ์ สพม.๓๕
272 นายจิรโรจน์ จันต๊ะ สพม.๓๕
273 นางยุพิน กมลวิจิตร สพม.๓๕
274 นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล สพม.๓๕
275 นางพิสมัย ศรีสุขา สพม.๓๕
276 นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร สพม.๓๕
277 นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร สพม.๓๕
278 นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ สพม.๓๕
279 นางสาวอรพิม​ เพิ่มสมัคร สพม.๓๕
280 นางสิริพร อำพลพงษ์ สพม.๓๕
281 นางสาวพรรณพัชร ตุงใย สพม.๓๕
282 นายตระกูลพันธุ์ กันไว สพม.๓๕
283 นางสิริประทุม โตนะโพ สพม.๓๕
284 นางณาลัย รินฤทธิ์ สพม.๓๕
285 นางสิริภรณ์​ แสงบุญเรือง สพม.๓๕
286 นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนา สพม.๓๕
287 นางพรพิมล ณะลุนลี สพม.๓๕
288 นางอรัญญา วังกี สพม.๓๕
289 นางกานดา เขื่อนเพ็ชร สพม.๓๕
290 นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการ สพม.๓๕
291 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ สพม.๓๕
292 นางสาวเบญจวรรณ จอมคำ สพม.๓๕
293 นายปฐพี ธิงาเครือ สพม.๓๕
294 นางศิริรัตน์ ณ เชียงใหม่ สพม.๓๕
295 นายภิญโญ สุวรรณ​์ สพม.๓๕
296 นางสาวเรณู ฉิมสุพร สพม.๓๕
297 นางกชกร กันตีฟอง สพม.๓๕
298 นางสาวสุภาณี วงค์ปวน สพม.๓๕
299 นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว สพม.๓๕
300 นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม สพม.๓๕