Conference HRDC สพฐ.

ในวันที่ 1 เมษายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC) ด้วยระบบการประชุมทางไกล(Video Conference) คณะบุคลากรร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมกู่คำ โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35,นางนภาพร แสงนิล ,นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสมรรถนะครูฯ ผู้บริหารและคุณครูที่ดูแลการพัฒนาสมรรถนะฯ ร่วมรับฟังแนวทางหาแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในครั้งนี้

ภัทรมาศ. ปินใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน
วาสนา บุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ