อังคาร, 28 กรกฎาคม 2558 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 45
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง "โครงการนำร่อง คูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2558 ( ID Plan ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด : เรื่อง "ขอสำเนาทะเบียนประวัติฯ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล
อังคาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๕ น. เชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ....พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กลุ่มงานอำนวยการ
ประชุมด่วน...เจ้าหน้าที่พัสดุทุกโรงเรียน ยกเว้น ปงแสนทอง ประชุม 24 ก.ค. 58 เวลา 13.00 น. กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งเพิ่มเติม : การตรวจสอบวัน เดือน ปีเกิด และการบรรจุเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในระบบCMSS กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนที่ค้างส่ง คำสั่งเลื่อนค่าจ้างฯ ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งทุกโรงเรียน "เพื่อทราบ" กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด: กำหนดการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ (14-18 ก.ค.58) กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม้ได้ส่งแผนพัฒนารายบุคคล(ID PLAN) โครงการนำร่อง "คูปองพัฒนาครู" ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

กิจกรรมวันต้านยาเสพติดและสุนทรภู่ ปี 58 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

เสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมตักบาตรและหล่อเทียนพรรษา

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา หล่อเทียนจำนำพรรษา

วชิรป่าซางนำเสนอ Best Practice

พัฒนาลูกจ้างประจำ สพม.เขต ๓๕

วชิรป่าซางจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้น ม.1 และม.4
อ่านทั้งหมด..


 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
สิรินทร์พร  หมื่นตาบุตร ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร ชยมณี  คำฟองเครือ
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ลำปาง ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
ดวงจันทร์  บานทรงกิจ วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง
นางทิวาพร   ชุติกุลประสิทธิ์ นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง
เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

รางวัลพระราชทานฯ จักรคำคณาทร

TO BE NUMBER ONE ธีรกานท์บ้านโฮ่ง คว้ารางวัลระดับ เพชร

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางพรนภัส เอื้อแท้ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารวมแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2558

ครูแจ้ห่มวิทยารับรางวัลครูภาษาไทยถิ่นดีเด่น

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคร่าวก้อมล้านนา
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

นักเรียนส่วนบุญเป็นตัวแทนนักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย

ขอแสดงความยินดีนักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือ

นักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีสุดยอด

นักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีรับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สุดยอดภาพถ่ายต้นยาเสพติด
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมได้งานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 14 กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชวน แข่งขันมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม จังหวัดลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดสปอตวิดีทัศน์ ชิงเงินรางวัล ๘๕,๐๐๐ บาท กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒ สพฐ. กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน เข้าร่วมโครงการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ ๑๑ กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน สมัครคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศ สพม.เขต ๓๕ สรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานอำนวยการ
ชี้แจง พ.ร.บ.ดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ต่อ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ชี้แจง พ.ร.บ.ดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โครงการหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาข้าราชการครู ฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิเทศก์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่เข้าประกวด “นิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ปี 2558” กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มศรีวิชัยทุกโรง (โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม,ธีรกานท์บ้านโฮ่ง,บ้านโฮ่งรัตนวิทยา,แม่ตืนวิทยา,เวียงเจดีย์วิทยา) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนจามเทวี โรงเรียนป่าซาง
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดการอบรมปฏิบัติการฯ โรงเรียนจักรคำคณาทร
เชิญร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญร่วมแข่งขัน มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม จังหวัดลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญร่วมประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวด สปอต์ วิดีทัศน์ ชิงเงินรางวัล ๘๔,๐๐๐ บาท กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญร่วมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๒ สพฐ. กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการคัดเิลือก ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ ๑๑ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนเข้าค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๑๐ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศ สพม.เขต ๓๕ เรื่อง การสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทร
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ขอเชิญร่วมงานพิธีเฉลิมฉลองโล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจักรคำคณาทร
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนจามเทวี โรงเรียนป่าซาง
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ (สิ่งที่แนบมาด้วย) โรงเรียนจักรคำคณาทร
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สารสนเทศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก สอบประเมินสมรรถนะครูสอนวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และนักการภารโรง โรงเรียนวังเหนือวิทยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาจีน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาภาษาไทย, เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ และนักการภารโรง โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูภาษาจีน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
รับสมัครงานลูกจ้างชั่งคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนลำปางกัลยาณี
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา รับสมัครครูสอนภาษาจีน กลุ่มงานอำนวยการ
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต ๔ รับสมัครศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร รับบุคลากรวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูฟิสิกส์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ประกาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 ชุด โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยามีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนสมบูรณ์แบบ งบปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ปรกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้า โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักนักเรียน (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เอกสารประกอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3/2558 การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./55-ข (ในแผ่นดินไหว) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference :TOR โรงการก่อสร้างอาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/55-ข (ในแผ่นดินไหว) ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏบัติการห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๙ รายการ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหาร ๑๐๐/๒๗ อาคารเรียน ๒๑๖ ค และอาคารเรียน ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
เมืองปานพัฒนวิทย์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครูแบบ 207 และโรงอาหารแบบสร้างเอง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<กรกฎาคม 2558>
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม สามสิบห้า