ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2558 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 80
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

โปรดตรวจสอบ รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาที่มีธรรมาภิบาล กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการบริหารงานการศึกษาที่มีธฑรรมาภิบาล กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ "เปิดเทอมสร้างสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน" วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งผู้ผ่านการค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35"เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการตัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา" กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งข้าราชการฯ รับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชวน..คณะครู ชมถ่ายทอดสด "มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" กลุ่มงานอำนวยการ
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑ ในระบบ Data Managent Center กลุ่มนโยบายและแผน
การอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญกรพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 14 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขต 35 การขึ้นบัญชีฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.35 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

วันวิสาขบูชา

สพม.เขต ๓๕ ร่วมงานอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

กิจกรรมวันวิสาขบูชา แม่เมาะวิทยา

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา ๑๐ จุดเน้น

ทาขุมเงินวิทยาคารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย-สิงคโปร์

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อ่านทั้งหมด..


 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
ดวงจันทร์  บานทรงกิจ วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง
นางทิวาพร   ชุติกุลประสิทธิ์ นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง
เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ
ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม นงนุช จิตตาผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558

นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์ รับโล่ห์รางวัลผู้บริหารโรงเรียนมัธยมได้อย่างมีคุณภาพยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จาก ส.บ.ม.ท.

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ (OBEC AWARD)

สบปราบพิทยาคม รับการติดตามผลจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

ครูแจ้ห่มวิทยารับรางวัลครูภาษาไทยถิ่นดีเด่น

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคร่าวก้อมล้านนา

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูสบปราบพิทยาคม ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

ป.พ.ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นส่งเสริมค่านิยม 12 ประการของจังหวัดลำพูน

ขอแสดงความยินดีนักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือ

นางสาวเกตน์สิรี สุนันต๊ะ “เพชรวชิรป่าซาง” ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิออยสก้าศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชนะเลิศ ระดับประเทศ(ระดับชาติ) การแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนครู ใน อ.ก.ค.ศ. กลุ่มงานอำนวยการ
โปรดตรวจสอบ รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาที่มีธรรมาภิบาล กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชวน ร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนเข้ารับการประเมินศักยภาพครูสอนเสริมนักเรียนพิการเรียนร่วม กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน ร่วมโครงการ T้ai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน สมัครเข้าค่ายข้าว ฟรี..... กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน เรียนเสริมทักษะความรู้ ฟรี กลุ่มงานอำนวยการ
ดาวน์โหลด หนังสือ "สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา" กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน นักเรียน ม.ปลายเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35"เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการตัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา" กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "การพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2558" กลุ่มบริหารงานบุคคล
นโยบายการลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้องตามนโยบายคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.35 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหาร ใน อ.ก.ค.ศ.สพม.เขต ๓๕ กลุ่มงานอำนวยการ
เปลี่ยน ชื่อเว็บไซต์ รร.เตรียมอุดมฯ สมุดโทรศัพท์ สพม.เขต 35 ปี 2558 กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค เพื่อสอบแข่งขันบรรจุฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.เขต 35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวังเหนือวิทยา
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
ด่วนที่สุด เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน (๑๗ โรงเรียน) โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน (17โรงเรียน) โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนจามเทวี โรงเรียนป่าซาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มศรีวิชัยทุกโรง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ด่วนที่สุด เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕ (ในจังหวัดลำพูน) โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เชิญชวน โรงเรียนในจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหลักสูตร ปวช. - มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน สมัครฟรี...อบรมเรื่องพลังงาน กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน ร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดโครงการรักชาติให้ถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดสื่อป้องกันการทุจริต กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
โครงการคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดเพื่อร่วมกิจกรรมกาชาดในต่างประเทศ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิยประชุมวิชาการครอบครัวระดับชาติ ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
สกสค.ลำปาง ให้ทุนการศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งรายชื่อบุคลากรเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องสมุด โรงเรียนจักรคำคณาทร
คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา2558ภาคเรียนที่1ในระบบDMC กลุ่มนโยบายและแผน
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีการศึกษาฯ ปี 2558 โรงเรียนจักรคำคณาทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.35 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ โรงเรียนจักรคำคณาทร
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร รับบุคลากรวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูฟิสิกส์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ประกาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง อังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ดนตรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนเมืองปานวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 ตำแหน่ง โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
สพม.เขต ๓๕ รับสมัคร ย้ายศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานอำนวยการ
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนป่าซาง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย สพม.เขต ๓๕ กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประกาศผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยามีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนสมบูรณ์แบบ งบปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ปรกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้า โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักนักเรียน (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เอกสารประกอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3/2558 การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./55-ข (ในแผ่นดินไหว) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference :TOR โรงการก่อสร้างอาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/55-ข (ในแผ่นดินไหว) ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏบัติการห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๙ รายการ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหาร ๑๐๐/๒๗ อาคารเรียน ๒๑๖ ค และอาคารเรียน ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
เมืองปานพัฒนวิทย์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครูแบบ 207 และโรงอาหารแบบสร้างเอง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศงานจ้างและเอกสารสอบราคาจ้างซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<พฤษภาคม 2558>
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม สามสิบห้า