e-library

เอกสารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรฝึกอบรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring

การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

คู่มือการดำเนินงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศฯ (ก.ต.ป.น)

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning)

แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 

แนวทางการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

 

แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

แนวทางการพัฒนาและประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

แผนพัฒนาเทคโนโลยีดีจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2562-2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15

การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ ฉบับ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรฯ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

เอกสารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสาตร์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

คู่มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายการนิเทศ 

แผนการนิเทศโรงเรียนในสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

คู่มือการปฏิบัตงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.35

รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนา เพื่่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพม.35

คู่มือการใช้งาน

ระบบ "PISA Stle"

ฉบับนักเรียน

คู่มือการใช้งาน

ระบบ "PISA Style"

ฉบับศึกษานิเทศก์

คู่มือการใช้งาน

ระบบ "PISA Style"

ฉบับครู

คู่มือการใช้งาน

ระบบ "PISA Style"

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ด้วย "นวัตกรรม I-Profiler"

 

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

คู่มือการจัดการเรียนโรงเรียน รับมือโควิด - 19

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ปีการศึกษา 2563