ลำดับ โรงเรียน จังหวัด ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ขนาด
1 บ้านแป้นพิทยาคม ลำพูน 65 61 72 34 38 24 294 เล็ก
2 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน 533 534 520 520 514 558 3,179 ใหญ่พิเศษ
3 แม่ทาวิทยาคม ลำพูน 67 75 56 45 40 36 319 เล็ก
4 ป่าซาง ลำพูน 89 92 77 68 74 73 473 เล็ก
5 ป่าตาลบ้านธิพิทยา ลำพูน 68 44 54 36 37 29 268 เล็ก
6 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน 520 638 582 500 528 384 3,152 ใหญ่พิเศษ
7 ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน 72 51 66 35 50 54 328 เล็ก
8 อุโมงค์วิทยาคม ลำพูน 51 37 36 37 14 24 199 เล็ก
9 น้ำดิบวิทยาคม ลำพูน 50 65 69 50 50 51 335 เล็ก
10 วชิรป่าซาง ลำพูน 70 91 71 67 44 57 400 เล็ก
11 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน 174 171 198 105 124 120 892 กลาง
12 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน 26 26 24 28 10 17 131 เล็ก
13 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ลำพูน 100 80 91 65 77 90 503 กลาง
14 แม่ตืนวิทยา ลำพูน 56 56 50 47 36 31 276 เล็ก
15 เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน 253 260 258 254 241 225 7 8 1,506 ใหญ่
16 กิ่วลมวิทยา ลำปาง 35 28 28 9 10 18 128 เล็ก
17 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ลำปาง 25 32 29 20 23 24 153 เล็ก
18 เมืองมายวิทยา ลำปาง 22 23 21 20 12 11 109 เล็ก
19 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 686 724 691 640 643 605 3,989 ใหญ่พิเศษ
20 แม่เมาะวิทยา ลำปาง 194 207 184 62 88 77 812 กลาง
21 ลำปางกัลยาณี ลำปาง 577 474 549 572 507 484 3,163 ใหญ่พิเศษ
22 สบจางวิทยา ลำปาง 28 33 20 15 12 10 118 เล็ก
23 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง 199 234 262 125 134 130 1,084 กลาง
24 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง 99 103 99 56 53 43 453 เล็ก
25 ประชาราชวิทยา ลำปาง 40 34 27 39 37 40 217 เล็ก
26 ประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง 98 115 101 186 157 123 26 44 850 กลาง
27 ห้างฉัตรวิทยา ลำปาง 69 101 107 49 46 50 422 เล็ก
28 แม่สันวิทยา ลำปาง 54 47 51 24 18 24 218 เล็ก
29 เวียงตาลพิทยาคม ลำปาง 12 25 12 15 12 12 88 เล็ก
30 แม่ทะวิทยา ลำปาง 46 70 45 22 16 33 232 เล็ก
31 สบปราบพิทยาคม ลำปาง 135 173 165 104 115 104 796 กลาง
32 เกาะคาวิทยาคม ลำปาง 31 17 15 9 22 12 106 เล็ก
33 เสริมงามวิทยาคม ลำปาง 199 188 185 152 129 134 987 กลาง
34 แม่พริกวิทยา ลำปาง 39 42 43 37 47 45 253 เล็ก
35 แม่ทะประชาสามัคคี ลำปาง 21 27 28 12 14 15 117 เล็ก
36 ไหล่หินวิทยา ลำปาง 30 16 25 23 10 24 128 เล็ก
37 เวียงมอกวิทยา ลำปาง 65 68 89 52 74 52 400 เล็ก
38 แม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง 33 27 39 31 36 34 200 เล็ก
39 เถินวิทยา ลำปาง 231 212 250 194 170 156 6 1,219 กลาง
40 เมืองปานวิทยา ลำปาง 58 50 44 28 33 34 247 เล็ก
41 วังเหนือวิทยา ลำปาง 225 201 208 178 196 195 1,203 กลาง
42 ทุ่งกว๋าววิทยาคม ลำปาง 34 37 52 24 22 24 193 เล็ก
43 เมืองปานพัฒนวิทย์ ลำปาง 36 41 49 37 24 44 231 เล็ก
44 ทุ่งอุดมวิทยา ลำปาง 14 34 40 30 24 19 161 เล็ก
45 แจ้ห่มวิทยา ลำปาง 222 187 238 141 172 179 1,139 กลาง


กราฟจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำปาง