สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


school ลำปาง : 30 ลำพูน : 15 student 31,446
school 2,324 school ปี 2562 : ม.3
ปี 2562 : ม.6