IQA Award ปี 2561 โรงเรียนแม่พริกวิทยา

ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ

สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล  IQA AWARD ประจำปี 2561