MPWSแนะแนวทางการศึกษาโครงการWiLโรงเรียนในโรงงาน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา นำคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา โดยมีนางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะทีมงานโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WiL) หรือ โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง