MPWS ร่วมกิจกรรมสิงห์อาสาโรงเรียนเกษตรพอเพียง

วันที่ 26 ต.ค. 62
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดย นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา นำตัวแทนคณะครู นักเรียน ร่วมกับ “บัณฑิตจิตอาสา” องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และทีมสิงห์อาสา เข้าร่วมโครงการสิงห์อาสาโรงเรียนเกษตรพอเพียง ดำเนินกิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเมืองปานวิทยา และโรงเรียนบ้านน้ำจำ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การทาสีรั้วโรงเรียนเมืองปานวิทยา ทาสีอาคารเรียน สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านน้ำจำ โดยกิจกรรมดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ