MPWS ร่วมงานกีฬาสี ร.ร.แจ้ห่มวิทยา 62

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา มอบหมายให้นายธเนศร์ กามาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา และนายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์ ครูดนตรี นำนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนเมืองปานวิทยา (MPWS MARCHING BAND) จำนวน 42 คน เข้าร่วมนำขบวนกีฬาสี ในการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง