MPWSร่วมงานประเพณีลอยกระทง แจ้ซ้อน-เมืองปาน 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
นายวัชรินทร์ จัันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา มอบหมายให้นายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์ นำนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนเมืองปานวิทยา เข้าร่วมนำขบวนรถแห่ และมอบหมายให้นางสิริพร แสงบุญเรือง นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงพิธีเปิด งานประเพณีลอยกระทง แจ้ซ้อน-เมืองปาน ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง