โรงเรียนเมืองปานวิทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนเมืองปานวิทยา จำนวน 9 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง จัดบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรประจำรุ่น 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานในพิธี