วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-17.00   ประชุมรับฟังโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสถานศึกษา  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก  นายจิรวัฒน์ ปัญญา