วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00   ร่วมงาน  ห้างบิ๊กซี ลำพูน  นายจิรวัฒน์ ปัญญา