วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30-16.30   ประชุมเตรียมการTOBE  ห้องประชุม100ปี รร.ลำปางกัลยาณี  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช