วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.00-16.30   ตรวจนับนักเรียน  รร.เตรียมอุดม  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
13.00   รับนายก  ศธจ.  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช