วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30-16.30   ประชุมสหกรณ์ลำพูน  สหกรณ์ลำพูน  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช