วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
07.00   ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินการกุศล "สานสัมพันธ์กัลยาณี ครั้งที่ ๒๙"  รร.ลำปางกัลยาณี  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช