วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
10.00   ประชุมสถานศึกษาประจำอำเภอ  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช