วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00   ประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ  รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช