วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-17.00   ประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ (วันที่ 2)  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก  นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ