วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
14.00   ประชุม สกสค.ลำปาง  ห้องประชุมชั้น 2 สกสค.ลำปาง  นายอลงกรณ์ ประสานสุข