วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
10.30   ประธานเปิดงาน "52 ปี แม่ทะวิทยา เปิดบ้านวิชาการ"  รร.แม่ทะวิทยา  นายอลงกรณ์ ประสานสุข
09.30   ประชุม ชคลป.  สพป.ลป.1  นายจิรวัฒน์ ปัญญา