วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30   ร่วมเปิดโครงการประชาธิปไตยฯ  กฟผ.แม่เมาะ  นายจิรวัฒน์ ปัญญา