วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00   ประธานเปิดงานวันดอกเอื้องบาน  แม่ทาวิทยาคม  นายอลงกรณ์ ประสานสุข
  ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561  สพป.นม.4  นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ
16.30   ประชุมสมาคมนักบริหาร กศ.  ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒิจารย์โต พรหมรังสี สพป.นม4  นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ