วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30   ประธานเปิดงาน กัลยาณีนิทัศนื  รร.ลำปางกัลยาณี  นายอลงกรณ์ ประสานสุข
  ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 2)  สพป.นม.4  นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ
09.49   ประธานในพิธีเปิดงาน 38 ปี กิ่วลมวิทยาปริทัศน์  รร.กิ่วลมวิทยา  นายจิรวัฒน์ ปัญญา